- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Σύλλογοι της Αθήνας λένε «όχι» σε χώρους ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών στις γειτονιές [ανατριχιαστικές εικόνες]

Την εναντίωσή τους στη δημιουργία χώρων ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών στην Αθήνα εξέφρασαν με ανοιχτή επιστολή τους 14 σύλλογοι της πόλης.

Μετα­ξύ άλλων οι 14 σύλ­λο­γοι της Αθή­νας κατη­γο­ρούν κυβέρ­νη­ση, τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση και ΜΚΟ πως απο­φά­σι­σαν από μόνοι τους και χωρίς να δημό­σιο διά­λο­γο τη λει­τουρ­γία «χώρων ελεγ­χό­με­νης χρή­σης ναρ­κω­τι­κών» σε γει­το­νιές της Αθήνας.

Κάνουν λόγο για «πει­ρά­μα­τα» και ξεκα­θα­ρί­ζουν πως ως οι κάτοι­κοι της Αθή­νας δεν πρό­κει­ται να συναι­νέ­σου­με στη λει­τουρ­γία τέτοιων «πει­ρα­μά­των» ξανά στις γει­το­νιές τους.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρουν «Αν πρό­κει­ται για «πει­ρά­μα­τα» περιο­ρι­σμού της βλά­βης των ασθενών/ τοξι­κο­ε­ξαρ­τη­μέ­νων, τότε οι μόνοι χώροι που μπο­ρούν να φιλο­ξε­νη­θούν είναι τα υπάρ­χο­ντα νοσο­κο­μεία της Αττι­κής και όχι ανά­με­σα σε σπί­τια, παι­δι­κούς σταθ­μούς, σχο­λεία, ξενο­δο­χεία, θέα­τρα και χώρους πολι­τι­σμού, χώρους εργα­σί­ας, εμπο­ρί­ου ή συνά­θροι­σης και ανα­ψυ­χής των κατοίκων».

Μάλι­στα συνο­δεύ­ουν την επι­στο­λή τους με ανα­τρι­χια­στι­κές φωτο­γρα­φί­ες από την κατά­στα­ση με τους χρή­στες ναρ­κω­τι­κών ουσιών στις γει­το­νιές της Αθήνας.

Η ανοι­χτή επι­στο­λή 14 συλ­λό­γων της Αθήνας 

Χωρίς να έχει προη­γη­θεί ευρύς δημό­σιος διά­λο­γος και χωρίς να έχει ερω­τη­θεί η γνώ­μη των κατοί­κων της Αθή­νας, κυβέρ­νη­ση, τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση και ΜΚΟ ετοι­μά­ζουν τη λει­τουρ­γία «χώρων ελεγ­χό­με­νης χρή­σης ναρ­κω­τι­κών» σε γει­το­νιές της Αθήνας.

Η Πολι­τεία, έχο­ντας από χρό­νια απο­τύ­χει στην αντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος του εμπο­ρί­ου και της χρή­σης ναρ­κω­τι­κών, έρχε­ται να ανα­γνω­ρί­σει τους χρήστες/ασθενείς ως «άτο­μα με επι­λο­γή ζωής την τοξι­κο­ε­ξάρ­τη­ση» και εμμέ­σως να τα συν­δρά­μει στη συνέ­χι­ση της αυτο­κα­τα­στρο­φής τους με τη θεσμο­θέ­τη­ση χώρων, όπου θα μπο­ρούν να κάνουν ελεύ­θε­ρα χρή­ση ενέ­σι­μων ή μη ουσιών.

Ωστό­σο, όπως και να το δει κανείς, με το «πεί­ρα­μα» της δημιουρ­γί­ας «χώρων ελεγ­χό­με­νης χρή­σης ναρ­κω­τι­κών» δεν δίνε­ται καμία «λύση» στις πιά­τσες εμπο­ρί­ας και δια­κί­νη­σης και στην εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα που προ­κα­λεί­ται από την ανά­γκη των εξαρ­τη­μέ­νων να εξα­σφα­λί­σουν τη δόση τους. Αντι­θέ­τως, θεσμο­θε­τού­νται νησί­δες μέσα στον οικι­στι­κό ιστό, όπου η Αστυ­νο­μία δεν θα έχει δικαιο­δο­σία κατα­στο­λής της δια­κί­νη­σης ναρκωτικών.

Είναι γνω­στή εξάλ­λου και η παρό­μοια απο­τυ­χη­μέ­νη προ­σπά­θεια στο παρελ­θόν, με την εγκα­τά­στα­ση των κέντρων χορή­γη­σης μεθα­δό­νης (ΟΚΑΝΑ) μέσα στις γει­το­νιές του κέντρου της πόλης, η οποία οδή­γη­σε στη δημιουρ­γία νέων εστιών εμπο­ρί­ας, χρή­σης και εξά­πλω­ση των ήδη υπαρχόντων.

Πρό­σφα­τα, έστω και με αργο­πο­ρία, η Πολι­τεία ανα­γνώ­ρι­σε το λάθος της, μετα­φέ­ρο­ντας εκεί­να τα κέντρα στα νοσο­κο­μεία. Πώς είναι δυνα­τόν σήμε­ρα να το επαναλάβει;

Οι κάτοι­κοι της Αθή­νας, έχο­ντας υπο­φέ­ρει την τελευ­ταία δεκα­ε­τία τρα­γι­κά από την εξα­θλί­ω­ση που προ­κα­λούν τα ναρ­κω­τι­κά, δηλώ­νου­με ότι δεν πρό­κει­ται να συναι­νέ­σου­με στη λει­τουρ­γία τέτοιων «πει­ρα­μά­των» ξανά στις γει­το­νιές μας.

Αν πρό­κει­ται για «πει­ρά­μα­τα» περιο­ρι­σμού της βλά­βης των ασθενών/ τοξι­κο­ε­ξαρ­τη­μέ­νων, τότε οι μόνοι χώροι που μπο­ρούν να φιλο­ξε­νη­θούν είναι τα υπάρ­χο­ντα νοσο­κο­μεία της Αττι­κής και όχι ανά­με­σα σε σπί­τια, παι­δι­κούς σταθ­μούς, σχο­λεία, ξενο­δο­χεία, θέα­τρα και χώρους πολι­τι­σμού, χώρους εργα­σί­ας, εμπο­ρί­ου ή συνά­θροι­σης και ανα­ψυ­χής των κατοίκων.

Οι γει­το­νιές της πόλης ανα­ζη­τούν επι­λο­γές ζωής και όχι αυτοκαταστροφής.

1.Αναπτυξιακός & Εξω­ραϊ­στι­κός Σύλ­λο­γος «Αθη­νά» Πεδί­ον Άρεως
2.Σύλλογος Κατοί­κων & Επαγ­γελ­μα­τιών «Τα Εξάρχεια»
3.Εξωραϊστικός Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος «Πανα­θή­ναια» Ιστο­ρι­κό Κέντρο
4.Εξωραϊστικός Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Αγί­ου Παύ­λου-Στ. Λαρίσσης
5.Κίνηση Πολι­τών Κολωνακίου
6.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. Σύλ­λο­γος Κατοί­κων & Επαγ­γελ­μα­τιών πλ. Αμερικής
7.Σύλλογος Πλα­κιω­τών και φίλων της Πλάκας
8.Πολιτιστικός Σύλ­λο­γος Κυψέλης
9.Προοδευτική Ένω­ση Βοτανικού-Ρουφ
10.Πολιτιστικός Σύλ­λο­γος Νεά­πο­λης-Εξαρ­χεί­ων «Η Γειτονιά»
11.Εξωραιστίκος-Εκπολιτιστικός Σύλ­λο­γος «Τρεις Γέφυ­ρες» Κ. Πατήσια
12.Πολιτιστική Κίνη­ση Κεραμεικού
13.Σύλλογος «Οι Φίλοι της Κυψέλης»
14.Σύλλογος κατ/χών υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος Εξαρ­χεί­ων  «Ο Φιλογείτων»

 

Ανδρας κάνει χρή­ση ναρ­κω­τι­κών σε παγκά­κι στο κέντρο της Αθήνας
Χρή­ση ναρ­κω­τι­κών μέρα μεση­μέ­ρι μπρο­στά σε περαστικούς
Εικό­να θλί­ψης και οργής ‑Σύριγ­γα καρ­φω­μέ­νη σε δέντρο

Σε λιπό­θυ­μη κατά­στα­ση χρή­στης ναρ­κω­τι­κών ξαπλω­μέ­νος σε είσο­δο πολυκατοικίας

Σύριγ­γες πετα­μέ­νες στην άκρη του δρόμου

Χρή­στης πεσμέ­νος στο πεζο­δρό­μιο, δεν μπο­ρεί να στα­θεί στα πόδια του πόδια

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων