- Διαφήμιση -

Πατούλης: Η Αττική δεν είναι Περιφέρεια Β’ κατηγορίας

«Δέσμευσή μου να εργαστούμε για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση του νομού»

«Ο πρώ­τος και ο δεύ­τε­ρος βαθ­μός Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης θα πρέ­πει να συνερ­γά­ζο­νται, τόσο για την ασφά­λεια των πολι­τών, όσο και για την ανα­πτυ­ξια­κή επα­νεκ­κί­νη­ση της κάθε περιο­χής» τόνι­σε ο υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, Γιώρ­γος Πατού­λης κατά τη σημε­ρι­νή επί­σκε­ψη του στο Κορωπί.

Εκεί συνο­μί­λη­σε με τον δήμαρ­χο Δημή­τρη Κιού­ση, αιρε­τούς, αξιω­μα­τι­κούς της αστυ­νο­μί­ας και της πυρο­σβε­στι­κής, για­τρούς του Κέντρου Υγεί­ας, παρα­γω­γούς αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων, εργα­ζό­με­νους και πολί­τες. Ενη­με­ρώ­θη­κε για τα προ­βλή­μα­τα που απα­σχο­λούν την περιο­χή και κυρί­ως για θέμα­τα όπως η πολι­τι­κή προ­στα­σία, η υλο­ποί­η­ση απο­χε­τευ­τι­κού δικτύ­ου, η δια­χεί­ρι­ση απορ­ριμ­μά­των, η βελ­τί­ω­ση του οδι­κού δικτύ­ου κ.α.

Ο δήμαρ­χος ανα­φε­ρό­με­νος στα προ­βλή­μα­τα της περιο­χής εξέ­φρα­σε την αντί­θε­σή του στην υλο­ποί­η­ση του σχε­δια­σμού της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής για τα σκου­πί­δια και ιδιαί­τε­ρα για τη λει­τουρ­γία του ΧΥΤΥ στο Γραμ­μα­τι­κό, λόγω της κοντι­νής από­στα­σης «μικρό­τε­ρη των 8 χιλιο­μέ­τρων από τον διε­θνή αερολιμένα».

Επί­σης ο κ. Κιού­σης ανέ­φε­ρε πως ως ημια­στι­κή περιο­χή χρειά­ζε­ται να προ­χω­ρή­σει η δια­δι­κα­σία για το σχέ­διο πόλης, ενώ για το απο­χε­τευ­τι­κό σύστη­μα σημεί­ω­σε ότι έχουν δρο­μο­λο­γη­θεί οι δια­δι­κα­σί­ες για την ανά­πτυ­ξή του.

Από την πλευ­ρά του, ο Γ. Πατού­λης ανα­φε­ρό­με­νος στο θέμα της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των επα­νέ­λα­βε ότι θα πρέ­πει να ληφθεί υπό­ψη η πρα­κτι­κή που ακο­λου­θούν και οι υπό­λοι­πες χώρες της Ευρώ­πης και σημεί­ω­σε ότι σε συνερ­γα­σία με πανε­πι­στη­μια­κούς φορείς θα είναι σε θέση να παρου­σιά­σει σύντο­μα μια συγκε­κρι­μέ­νη πρόταση.

Στη συνέ­χεια συμπλή­ρω­σε ότι η Αττι­κή δεν είναι Περι­φέ­ρεια Β’ κατη­γο­ρί­ας και ως επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης Νέα Αρχή δεσμεύ­τη­κε να εργα­στεί για την ανα­πτυ­ξια­κή επα­νεκ­κί­νη­ση της Αττι­κής, μέσω συγκε­κρι­μέ­νου σχε­δί­ου που «θα αξιο­ποιεί τον ιστο­ρι­κό, πολι­τι­στι­κό, του­ρι­στι­κό και αγρο­τι­κό πλού­το της Αττικής».

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων