- Διαφήμιση -

Επιτακτική η ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης του Μητροπολιτικού πάρκου Γουδή — Ιλισίων

«Επιτακτική η ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή – Ιλισίων» αξιολογεί η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή σύμφωνα με χθεσινή της ανακοίνωση.

Ακο­λου­θεί η Ανα­κοί­νω­ση της Επι­τρο­πής Αγώνα:

Πολί­τες και κοι­νω­νι­κοί φορείς (Επι­τρο­πή Αγώ­να για το Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο Γου­δή, Δια­δη­μο­τι­κή Επι­τρο­πή για τη προ­στα­σία του Υμητ­τού, Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Ανω Αμπε­λο­κή­πων, Εξω­ραϊ­στι­κός Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος ”ΙΛΙΣΟΣ”, Περι­βαλ­λο­ντι­κός-Πολι­τι­στι­κός & Οικο­λο­γι­κός Σύλ­λο­γος Παπά­γου ”Ο ΥΜΗΤΤΟΣ”, Σύλ­λο­γος Κρη­τών Ζωγρά­φου) που αγω­νί­ζο­νται επί δεκα­ε­τί­ες για τη δημιουρ­γία Μητρο­πο­λι­τι­κού Πάρ­κου στο ΓΟΥ­ΔΗ-Ιλί­σια & την προ­στα­σία του Υμητ­τού, διορ­γά­νω­σαν στις 5 Ιου­νί­ου (Παγκό­σμια Ημέ­ρα Περι­βάλ­λο­ντος) αγω­νι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση εντός του Πάρκου.Στη συγκέ­ντρω­ση παρευ­ρέ­θη­καν και δήλω­σαν την στή­ρι­ξή τους στον αγώ­να αυτόν, εκπρό­σω­ποι από δημο­τι­κά και περι­φε­ρεια­κά σχή­μα­τα των τριών όμο­ρων δήμων (Αθη­ναί­ων, Ζωγρά­φου, Παπά­γου-Χολαρ­γού) καθώς και μεγά­λος αριθ­μός ενερ­γών-ευαι­σθη­το­ποι­η­μέ­νων πολι­τών. Δια­χρο­νι­κά, έχου­με συμπα­ρα­στά­τες επι­στη­μο­νι­κούς φορείς (ΣΑΔΑΣ, Τομέ­ας Πολε­ο­δο­μί­ας & Χωρο­τα­ξί­ας της Σχο­λής Αρχι­τε­κτό­νων του ΕΜΠ κ.α.), το Δ.Σ. του Δήμου Παπά­γου-Χολαρ­γού, συνδικάτα(νοσοκομείων,Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας,Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. κ.α.) , ερα­σι­τε­χνι­κά αθλη­τι­κά σωμα­τεία κ.α

Το Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο Γου­δή έχει τραυ­μα­τι­στεί στην πάρο­δο του χρό­νου απο μιά σει­ρά ετε­ρό­κλη­των και ασύμ­βα­των για μητρο­πο­λι­τι­κό πάρ­κο λει­τουρ­γιών, όπως το Μπά­ντμι­ντον, τα γρα­φεία της ΕΠΟ, οι παράνομοι/μη εγκε­κρι­μέ­νοι δρό­μοι, η ανε­ξέ­λεγ­κτη στάθ­μευ­ση αυτο­κι­νή­των κ.ά

Ωστό­σο, η εξαγ­γε­λία του πρω­θυ­πουρ­γού στις 5 Ιου­νί­ου 2018 (Παγκό­σμια Ημέ­ρα Περι­βάλ­λο­ντος) ως απο­τέ­λε­σμα και των μακρό­χρο­νων ενω­τι­κών αγώ­νων φορέ­ων και κατοί­κων, ότι θα υλο­ποι­η­θεί το Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο, με δρο­μο­λο­γη­μέ­νη πρώ­τη ενέρ­γεια τη δημιουρ­γία Φορέα Δια­χεί­ρι­σης που θα έχει την σχε­τι­κή ευθύ­νη, με την κατά­θε­ση προς ψήφι­ση μέχρι το Σεπτέμ­βρη του 2018 του ανά­λο­γου νομο­σχε­δί­ου, έδω­σε υπο­σχέ­σεις πλήν όμως καθυ­στέ­ρη­σε σημα­ντι­κά και δεν πρό­λα­βε να γίνει πράξη.

Η καθυ­στέ­ρη­ση αυτή έδω­σε την ευκαι­ρία στον νέο μισθω­τή του πρώ­ην ανα­ψυ­κτή­ριου ”Ya” στον πυρή­να του πάρκου(ΠΔ 187Δ/2011)ο οποί­ος, στις αρχές Μαΐ­ου 2019, όχι μόνο κατε­δά­φι­σε το προ­ϋ­φι­στά­με­νο κτί­σμα, αλλά έκο­ψε δέντρα, κατα­σκεύ­α­σε τοι­χία και έκα­νε εργα­σί­ες δια­μόρ­φω­σης κα

Οι άμε­σες ενέρ­γειες της Επι­τρο­πής Αγώ­να για το Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο Γου­δή προς το Α/Τ Αμπε­λο­κή­πων, τη Δ/νση Δόμη­σης του Δήμου Αθη­ναί­ων και στο ΥΠ.ΕΝ. είχαν ως απο­τέ­λε­σμα την δια­κο­πή και μη ολο­κλή­ρω­ση των αυθαι­ρέ­των εργα­σιών. Διε­νερ­γή­θη­κε αυτο­ψία και κατα­γρά­φη­καν οι αυθαί­ρε­τες εργα­σί­ες. Ενη­με­ρώ­θη­κε και η αρμό­δια Δ/νση Δασών Αθη­νών της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Αττι­κής για την κοπή δέντρων κλπ σε χώρο που εντάσ­σε­ται στο ΠΔ 187/2011

Για τους πολί­τες της Αθή­νας και γενι­κό­τε­ρα του λεκα­νο­πε­δί­ου, το Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο ΓΟΥΔΗ απο­τε­λεί ένα σημα­ντι­κό πόλο υπε­ρα­στι­κού υψη­λού πρα­σί­νου συν­δέ­ο­ντας τον Υμητ­τό με τον αστι­κό ιστό. Είναι ο μονα­δι­κός σήμε­ρα ελεύ­θε­ρος δημό­σιος χώρος στην Αθή­να. Τον έχου­με δανει­στεί από τις επό­με­νες γενιές και πρέ­πει να τον απο­δώ­σου­με σώο και ει δυνα­τόν βελ­τιω­μέ­νο σε αυτές. Χρέ­ος όλων μας είναι η διά­σω­σή του, μαζί με την φυσι­κή του συνέ­χεια τον Υμητ­τό, τον οποίο επι­βου­λεύ­ο­νται πολ­λοί, εκμε­ταλ­λευό­με­νοι την ”ολι­γω­ρία” της πολι­τεί­ας από την μη σύντα­ξη-κύρω­ση Στρα­τη­γι­κής Μελέ­της Περι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων, που είχε ως απο­τέ­λε­σμα την παρά­καμ­ψη-ανα­τρο­πή του ΠΔ. 187 Δ/2011 στο ΣτΕ, με δυσμε­νή απο­τε­λέ­σμα­τα για Υμηττό-Γουδή.

Κι’ όλα αυτά όταν:

1.Η Αθή­να κατα­τάσ­σε­ται στην 4η θέση πριν το τέλος, σε όλο τον πλα­νή­τη, ανα­φο­ρι­κά με χώρους πρα­σί­νου που αντι­στοι­χούν σε κάθε πολί­τη, δηλ.μόλις 0,96 τμ πρασίνου/ κάτοικο

2.Και άλλοι ελεύ­θε­ροι χώροι απο­τε­λούν πεδίο ανά­πτυ­ξης επι­χει­ρη­μα­τι­κών και εμπο­ρι­κών δρα­στη­ριο­τή­των (παρά­δο­ση 6000 στρεμ­μά­των δημό­σιας γης στο Ελλη­νι­κό σε διε­θνή κοι­νο­πρα­ξία, παρά­δο­ση τμή­μα­τος του Άλσους Πεδί­ον του Άρε­ως σε απο­κλει­στι­κή εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νη χρή­ση με τσι­με­ντο­ποί­η­ση του χώρου, κ.ά.)

3.Είναι αναμ­φι­σβή­τη­το γεγο­νός ότι η αλό­γι­στη συμπε­ρι­φο­ρά του ανθρώ­που απέ­να­ντι στη φύση, το σημε­ρι­νό μοντέ­λο παρα­γω­γής και κατα­νά­λω­σης που κυριαρ­χεί παγκό­σμια και θέτει τη μεγι­στο­ποί­η­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών κερ­δών πάνω από το περι­βάλ­λον και την ποιό­τη­τα της ζωής των έμβιων όντων, έχει επι­φέ­ρει κατα­στρο­φι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα για την ανθρω­πό­τη­τα (λιώ­σι­μο πάγων, ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να κ.λπ.).

Ο Αγώ­νας, επο­μέ­νως, για την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος γίνε­ται ακό­μα πιο αναγκαίος.

Μέρος αυτού του Αγώ­να είναι οι πολυ­ε­τείς προ­σπά­θειές μας για τη διά­σω­ση του αστι­κού και περια­στι­κού πρα­σί­νου της πόλης μας, μονα­δι­κής ανά­σας ζωής και χώρου αναψυχής.

ΟΛΟΙ μαζί: συν­δι­κά­τα, δημο­τι­κοί φορείς/παρατάξεις που στέ­κο­νται στη πρά­ξη υπέρ του περι­βάλ­λο­ντος (κι όχι μόνο), κινή­μα­τα πολι­τών, περι­βαλ­λο­ντι­κές οργα­νώ­σεις, πολι­τι­στι­κοί σύλ­λο­γοι και αθλη­τι­κοί σύλ­λο­γοι ερα­σι­τε­χνι­κού αθλητισμού,γονείς & μαθη­τές και μπο­ρού­με και οφεί­λου­με να απο­τρέ­ψου­με τα περι­βαλ­λο­ντο­κτό­να σχέ­δια με όποιον μαν­δύα και αν περιβάλλονται.

Από όποια κυβέρ­νη­ση και αν προ­κύ­ψει από τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της 7ης Ιου­λί­ου 2019 θα συνε­χί­σου­με να επι­μέ­νου­με και να απαιτούμε:

Να εξα­σφα­λι­στεί η από­λυ­τη νομο­θε­τι­κή προ­στα­σία του ορει­νού όγκου του Υμητ­τού. Να ολο­κλη­ρω­θεί και κυρω­θεί η Στρα­τη­γι­κή Μελέ­τη Περι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων (ΣΜΠΕ) του νέου Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος προ­στα­σί­ας του Υμηττού.

Καμία οικι­στι­κή επέ­κτα­ση στον Υμητ­τό. Άμε­ση απο­μά­κρυν­ση ασύμ­βα­των για το δάσος εγκαταστάσεων.

Να συστα­θεί, χωρίς άλλη καθυ­στέ­ρη­ση, ο ενιαί­ος δημό­σιος φορέ­ας δια­χεί­ρι­σης του Μητρο­πο­λι­τι­κού Πάρ­κου Γου­δή-Ιλι­σί­ων, που φυσι­κά θα έχει ως όρια ευθύ­νης του τα προ­βλε­πό­με­να από το Π.Δ. 187/Δ/2011 και θεσμι­κά εξα­σφα­λι­σμέ­νους στα­θε­ρούς και επαρ­κείς οικο­νο­μι­κούς πόρους

Να ολο­κλη­ρω­θεί η παρα­χώ­ρη­ση των 965 στρεμ­μά­των, όπως προ­βλέ­πει ο Νόμος 732/77, εντός του πυρή­να του Πάρκου(ανενεργό στρα­τό­πε­δο Βαρύ­τη, στρα­τό­πε­δο Φακί­νου κ.λ.π.)

Να απα­γο­ρευ­τεί κάθε δια­μπε­ρής κίνη­ση και παρά­νο­μη στάθ­μευ­ση οχη­μά­των στον πυρή­να του Πάρ­κου όπως προ­βλέ­πει το Π.Δ. 187/Δ/2011.

Να διευ­κο­λυν­θεί η κυκλο­φο­ρία-πρό­σβα­ση των πολι­τών μέσα στο πάρ­κο, με την άμε­ση κατε­δά­φι­ση των περι­φρά­ξε­ων-συρ­μα­το­πλεγ­μά­των που κατα­κερ­μα­τί­ζουν το χώρο.

Να απο­μα­κρυν­θούν όλες οι ετε­ρό­κλη­τες και ασύμ­βα­τες λει­τουρ­γί­ες από το Πάρ­κο Γου­δή, όπως του Μπά­ντμι­ντον (σύμ­φω­να και με την υπ’ αριθ. 1970/2912 από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας) και της ΕΠΟ (Ελλη­νι­κή Ποδο­σφαι­ρι­κή Ομοσπονδία).

Να κατε­δα­φι­στεί άμε­σα η αυθαί­ρε­τη νέα κατα­σκευή στη θέση του ανα­ψυ­κτή­ριου YA (προη­γου­μέ­νως κατε­δά­φι­σαν την προ­ϋ­φι­στά­με­νη κατα­σκευή), στον πυρή­να του Πάρκου.Ευτυχώς, η νέα αυτή αυθαί­ρε­τη κατα­σκευή δεν ολο­κλη­ρώ­θη­κε, μετά από παρέμ­βα­ση της Επι­τρο­πής Αγώ­να για το Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο Γουδή.

Να επι­βλη­θεί ανα­στο­λή έκδο­σης οικοδ. αδειών σε όλη την έκτα­ση του πυρή­να του Πάρκου.

ΟΧΙ στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του Πάρ­κου (με την εμπλο­κή χορη­γών και δια­φό­ρων επι­χει­ρη­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των για να συμπλη­ρώ­νο­νται οι δαπά­νες λει­τουρ­γί­ας) . Υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε το άρθρο 24 του Συντάγ­μα­τος και καλού­με τους πολί­τες και τις συλ­λο­γι­κό­τη­τες να προ­α­σπί­σουν ‑δρά­σουν με βάση το άρθρο 120 (παλαιό 114) του Συντάγματος.Τίποτε δεν έχει κερ­δη­θεί ‚για τη πλειο­ψη­φία του ελλη­νι­κού λαού, χωρίς ΑΓΩΝΕΣ.Να πάρου­με πίσω αυτά που με αγώ­νες έχει κατα­κτή­σει ο λαός και του έχουν αφαι­ρε­θεί με χιλιά­δες ρυθ­μί­σεις τα μνη­μο­νια­κά χρόνια

Χαι­ρε­τί­ζου­με τις εκδη­λώ­σεις που διε­νερ­γού­νται στο Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάκο Γου­δή από κινή­μα­τα πολι­τών και συλ­λο­γι­κο­τή­των, όπως το 21ο Αντι­ρα­τσι­στι­κό Φεστι­βάλ (28/6–30/6) ‚με σημα­ντι­κές θεμα­τι­κές συζη­τή­σεις (για τον ρατσι­σμό, τις δια­κρί­σεις, την εκμε­τάλ­λευ­ση, τα σύνο­ρα, τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις, τον αγώ­να για τα κοι­νά :Κατοι­κία, Δημό­σιοι Χώροι, Νερό” , κα)

Τ ο  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  Π ά ν ω  α π ό  τ α  Κ έ ρ δ η

Παίρ­νου­με την ζωή μας (και των παι­διών μας) στα χέρια μας και δεν δίνου­με γιαυ­τό καμ­μιά ”λευ­κή εξου­σιο­δό­τη­ση” σε κανένα.Βλέπουμε-κρίνουμε ποιοί πραγ­μα­τι­κά & ουσια­στι­κά στέ­κο­νται αλλη­λέγ­γυοι στους αγώ­νες μας .

Σε τέτοιους αγώ­νες κανέ­νας δεν περισσεύει.»

Η ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση της Επι­τρο­πή Αγώ­νας για το Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο Γου­δή είναι ep.ag.goudi@gmail.com

 

Πηγή environmentstp.blogspot.com

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων