- Διαφήμιση -

Αλλαγή όψης στην πλατεία Αγίας Παρασκευής στα Κάτω Πατήσια

Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων προχώρησαν στον καθαρισμό και ευπρεπισμό της

Η πλα­τεία Αγί­ας Παρα­σκευ­ής στα Κάτω Πατή­σια είχε σήμε­ρα σει­ρά στο πρό­γραμ­μα παρεμ­βά­σε­ων καθα­ριό­τη­τας και απο­κα­τά­στα­σης δημό­σιων χώρων, που έχει ξεκι­νή­σει εδώ και μήνες ο Δήμος Αθη­ναί­ων.

Συνερ­γεία του Δήμου καθά­ρι­σαν και έπλυ­ναν την περιο­χή με δύο πλυ­στι­κά μηχα­νή­μα­τα, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ειδι­κά καθα­ρι­στι­κά-απο­λυ­μα­ντι­κά, έβα­ψαν όλα τα παρ­τέ­ρια της πλα­τεί­ας, καθώς και τα παγκά­κια, τα καλα­θά­κια απορ­ριμ­μά­των, κάποια από τα οποία αντι­κα­τα­στά­θη­καν με και­νούρ­για και τα μεταλ­λι­κά καλύμ­μα­τα των ηλε­κτρι­κών πινά­κων στα οποία υπήρ­χαν γκράφιτι.

«Είναι σε εξέ­λι­ξη μία μεγά­λη προ­σπά­θεια του Δήμου μας, όχι μόνο να δημιουρ­γή­σου­με αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες σε όλους τους δημό­σιους χώρους αλλά και να τους δια­τη­ρή­σου­με καθα­ρούς και περι­ποι­η­μέ­νους. Δεν είναι μία προ­σπά­θεια που ξεκι­νά και τελειώ­νει. Έγι­νε μέρος της καθη­με­ρι­νής λει­τουρ­γί­ας μας, της αδιά­κο­πης δου­λειάς των υπη­ρε­σιών μας σε κάθε γει­το­νιά, σε κάθε πλα­τεία και όπου χτυ­πά η καρ­διά της πόλης» τόνι­σε ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, Κώστας Μπακογιάννης.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων