- Διαφήμιση -

Κολωνός: Έρχονται συλλήψεις για τουλάχιστον άλλους 10 παιδοβιαστές

Ραγδαί­ες είναι οι εξε­λί­ξεις στην πολύ­κρο­τη υπό­θε­ση βια­σμού κατά συρ­ροή και μαστρο­πεί­ας σε βάρος της 12χρονης στον Κολωνό.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, από την Διεύ­θυν­ση Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευ­νών ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ταυ­το­ποί­η­ση για του­λά­χι­στον 10 ακό­μη άτο­μα με την έρευ­να να συνε­χί­ζε­ται για τα 200 και πλέ­ον άτο­μα που είχαν εκφρά­σει δια­δι­κτυα­κά το ενδια­φέ­ρον να πλη­ρώ­σουν για να βιά­σουν το ανή­λι­κο κορίτσι.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων