- Διαφήμιση -

Βοτανικός — Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων ενέκρινε τις συμβάσεις της «Διπλής Ανάπλασης»

Εξουσιοδοτήθηκε ο δήμαρχος να τις υπογράψει

Το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο του Δήμου Αθη­ναί­ων στη χθε­σι­νή του συνε­δρί­α­ση ενέ­κρι­νε κατά πλειο­ψη­φία τις Συμ­βά­σεις Παρα­χώ­ρη­σης μετα­ξύ Δήμου – Ερα­σι­τέ­χνη Πανα­θη­ναι­κού , Δήμου – ΠΑΕ Πανα­θη­ναι­κού και Δήμου – «Ερα­σι­τέ­χνη» – «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εξου­σιο­δο­τώ­ντας παράλ­λη­λα τον δήμαρ­χο να τις υπογράψει.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων