- Διαφήμιση -

Μεταξουργείο : Σε κατάσταση σοκ τα παιδιά που βρήκαν νεκρούς τους γονείς τους

Αγωνία για την τύχη των τριών παιδιών από το Μεταξουργείο που μέσα σε μία νύχτα έμειναν ορφανά.

Σοκ έχει προ­κα­λέ­σει η είδη­ση του θανά­του ενός ζευ­γα­ριού με κατα­γω­γή από το Πακι­στάν το πρωί της Παρα­σκευ­ής στο Μετα­ξουρ­γείο από ανα­θυ­μιά­σεις που προ­κλή­θη­καν πιθα­νό­τα­τα από διαρ­ροή στη σόμπα υγραερίου.

H τρα­γι­κή λεπτο­μέ­ρεια είναι ότι τα άψυ­χα σώμα­τα των δύο γονέ­ων εντό­πι­σε ο μεγα­λύ­τε­ρος γιος της οικο­γέ­νειας, ο οποί­ος κάλε­σε έντρο­μος το ΕΚΑΒ.

Τα δύο μικρό­τε­ρα αδέρ­φια του κοι­μό­ντου­σαν σε άλλο δωμά­τιο και δεν αντι­λή­φθη­καν την τραγωδία.

Αγωνία για την τύχη των παιδιών

Όπως είναι φυσι­κό, τα τρία παι­διά του ζευ­γα­ρί­ου – ηλι­κί­ας 16, 11 και 7 ετών – βρί­σκο­νται σε κατά­στα­ση σοκ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, τα παι­διά προς το παρόν βρί­σκο­νται και βοη­θού­νται από συνερ­γά­τη του πατέ­ρα τους, ενώ στο πλευ­ρό των παι­διών είναι και οι ψυχο­λό­γοι της αστυνομίας.

Τα τρία αγό­ρια μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο «Παί­δων» για προ­λη­πτι­κούς λόγους.

Ενδια­φέ­ρον για την τύχη τους έχουν εκδη­λώ­σει τόσο συγ­γε­νι­κά τους πρό­σω­πα όσο και η Πακι­στα­νι­κή Κοι­νό­τη­τα Ελλάδας.

Συγκλονιστική μαρτυρία οικογενειακού φίλου

Συγκλο­νί­ζει η μαρ­τυ­ρία του οικο­γε­νεια­κού φίλου των δύο άτυ­χων γονέ­ων που έχα­σαν τη ζωή τους σήμε­ρα το πρωί στο δια­μέ­ρι­σμα του 5ου ορό­φου της οδού Βίκτω­ρος Ουγκώ, στο Μεταξουργείο.

«Το πρωί με πήραν τηλέ­φω­νο τα παι­διά και μου είπαν ότι οι γονείς τους έπα­θαν κάτι», δήλω­σε ο φίλος της άτυ­χης οικο­γέ­νειας, σύμ­φω­να με τον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό STAR.

Συγκι­νη­μέ­νος περι­γρά­φει πώς τα τρία ανή­λι­κα παι­διά του φίλου του, σηκώ­θη­καν το πρωί για να πάνε σχο­λείο και έντρο­μα είδαν τους γονείς τους να είναι κεί­το­νται νεκροί.

«Τα τρία αγό­ρια, που έμει­ναν ορφα­νά, ήταν τυχε­ρά μέσα στην ατυ­χία τους, καθώς η πόρ­τα της κρε­βα­το­κά­μα­ρας των γονιών ήταν κλει­στή και έτσι οι ανα­θυ­μιά­σεις δεν έφτα­σαν στα δωμά­τια τους», πρόσθεσε.

Ποιοι ήταν οι δύο άτυχοι γονείς

Οι άτυ­χοι γονείς, ηλι­κί­ας 55 και 45 ετών και με κατα­γω­γή από το Πακι­στάν, είχαν έρθει πριν από 25 χρό­νια στην χώρα μας και δια­τη­ρού­σαν mini market στην Καλλιθέα .

Ο 55χρονος πατέ­ρας ήταν μάλι­στα πρό­ε­δρος του συλ­λό­γου σιι­τών μου­σουλ­μά­νων Περιστερίου.

Φίλη του άτυ­χου ζευ­γα­ριού μίλη­σε φανε­ρά κατα­βε­βλη­μέ­νη για το χαμό τους λίγες ώρες μετά το τρα­γι­κό συμβάν.

«Έχου­με συγκλο­νι­στεί από το θάνα­το των δυο ανθρώ­πων. Ήταν πολύ καλοί άνθρω­ποι και οι δυο. Πριν τρεις μέρες γύρι­σαν από τις χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες δια­κο­πές τους στο Πακι­στάν για­τί είχαν πάει να δουν τους συγ­γε­νείς τους. Κρί­μα, για­τί ήταν πολύ αγα­πη­τοί εδώ στη γει­το­νιά. Το δια­μέ­ρι­σμα ήταν δικό τους για­τί οι άνθρω­ποι δού­λευαν όλα αυτά τα χρό­νια στην Ελλά­δα, είχαν κατά­στη­μα με ρού­χα στην Ομό­νοια και έμε­ναν εδώ πάνω από δέκα χρό­νια. Είχαν τρία αγο­ρά­κια ανή­λι­κα, τα οποία ήταν πολύ δεμέ­να με τους γονείς τους. Κρί­μα που χάθη­κε μια τόσο καλή οικο­γέ­νεια από τη γει­το­νιά μας».

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι δια­σώ­στες του ΕΚΑΒ ήταν οι πρώ­τοι που ενη­με­ρώ­θη­καν το πρωί της Παρα­σκευ­ής για την τρα­γω­δία στο δια­μέ­ρι­σμα του 5ου ορό­φου της πολυ­κα­τοι­κί­ας στην οδό Βίκτω­ρος Ουγκό.

Όπως προ­έ­κυ­ψε ο άτυ­χος άνδρας και η σύζυ­γός του, ηλι­κί­ας 55 και 42 ετών αντί­στοι­χα, εντο­πί­στη­καν νεκροί μέσα στο δωμά­τιό τους στο δια­μέ­ρι­σμα στο οποίο έμε­ναν μαζί με τα τρία παι­διά τους ηλι­κί­ας 16, 11 και 7.

Σύμ­φω­να με τα μέχρι στιγ­μής στοι­χεία, το άτυ­χο ζευ­γά­ρι είχε μέσα στην κρε­βα­το­κά­μα­ρα μια σόμπα υγρα­ε­ρί­ου, γι’ αυτό εκτι­μά­ται ότι ο θάνα­τος οφεί­λε­ται σε δια­φυ­γή του αερίου.

Μάλι­στα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από τον τόπο της τρα­γω­δί­ας, παρό­μοια σόμπα είχαν και τα παι­διά στο δωμά­τιο τους, αλλά δεν υπήρ­ξε κάποιο πρό­βλη­μα εκεί.

Τις έρευ­νες έχουν ανα­λά­βει αστυ­νο­μι­κοί από το ΑΤ Ομο­νοί­ας προ­κει­μέ­νου να δια­κρι­βώ­σουν τις ακρι­βείς συν­θή­κες της τραγωδίας.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων