- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Πρεμιέρα για το Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας – Στον νέο χώρο τα περιστατικά παιδικής κακοποίησης

Σε λει­τουρ­γία από τη Δευ­τέ­ρα, 4 Σεπτεμ­βρί­ου το Κέντρο Υπο­στή­ρι­ξης Παι­διού και Οικο­γέ­νειας του Δήμου Αθη­ναί­ων στο Μετα­ξουρ­γείο. Στον νέο, αυτό­νο­μο και ασφα­λή χώρο θα αντι­με­τω­πί­ζο­νται ολι­στι­κά τα περι­στα­τι­κά παι­δι­κής κακοποίησης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων