- Διαφήμιση -

Ώρα αυτοψίας σε Κουκάκι και Μακρυγιάννη με… θέα την Ακρόπολη — Τι αποφάσισε το ΚΑΣ

Τα δύο οικόπεδα που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων από τους κατοίκους

Αυτο­ψία της ολο­μέ­λειας του ΚΑΣ στο οικό­πε­δο επί της συμ­βο­λής των οδών Μισα­ρα­λιώ­του 7–11 και Τσά­μη Καρα­τά­ση στο Κου­κά­κι, για το οποίο υπάρ­χει από­φα­ση κατα­σκευ­ής εννια­ώ­ρο­φου κτι­ρί­ου, καθώς και στο ακί­νη­το επί των οδών Φαλή­ρου 5 και παρό­δου Συγ­γρού 34, στην περιο­χή Μακρυ­γιάν­νη, όπου έχει ανε­γερ­θεί δεκα­ώ­ρο­φο ξενο­δο­χείο, απο­φά­σι­σαν ομό­φω­να τα μέλη του Κεντρι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Συμ­βου­λί­ου. Ο σκο­πός είναι να εξε­τα­στούν τα ύψη σε σχέ­ση με τις εγκρί­σεις και την προ­σβο­λή του μνη­μεί­ου της Ακρόπολης.

Πρό­σφα­τα σημειώ­θη­καν κινη­το­ποι­ή­σεις κατοί­κων της περιο­χής ‑και δια­μαρ­τυ­ρί­ες του Τύπου- ενα­ντί­ον της ανέ­γερ­σης υψη­λών κτι­ρί­ων πέριξ του βρά­χου, που κλεί­νουν την οπτι­κή πρό­σβα­ση στην Ακρό­πο­λη. Γι’ αυτόν άλλω­στε τον λόγο τα υπουρ­γεία Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού (ΥΠΠΟΑ) και Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας (ΥΠΕΝ) απο­φά­σι­σαν να υπάρ­ξουν κοι­νές πρω­το­βου­λί­ες, ώστε να δια­φυ­λα­χτεί η ογκο­πλα­στι­κή μνή­μη της πόλης, η πολι­τι­στι­κή ταυ­τό­τη­τα, τα μνη­μεία της και οι κοι­νω­νι­κές αξί­ες που σχε­τί­ζο­νται με το δομη­μέ­νο περι­βάλ­λον της.

Στο ίδιο πλαί­σιο, ανα­κοι­νώ­θη­κε από το ΥΠΕΝ η σύστα­ση ομά­δας εργα­σί­ας για την επα­νε­ξέ­τα­ση των όρων δόμη­σης της ευρύ­τε­ρης περιο­χής που περι­βάλ­λει την Ακρό­πο­λη και ειδι­κό­τε­ρα της περιο­χής Μακρυγιάννη/Κουκάκι, καθώς και η πρό­θε­ση του υπουρ­γού Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Γ. Στα­θά­κη, να προ­χω­ρή­σει στην προ­σω­ρι­νή ανα­στο­λή έκδο­σης οικο­δο­μι­κών αδειών στην περιο­χή νότια της Ακρόπολης.

Στα παρα­πά­νω εντάσ­σε­ται η επα­νε­ξέ­τα­ση των συγκε­κρι­μέ­νων περι­πτώ­σε­ων, καθώς και η εκ νέου εισα­γω­γή τους στο Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμβούλιο.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, το θέμα του οικο­πέ­δου επί των οδών Μισα­ρα­λιώ­του και Τσά­μη Καρα­τά­ση συζη­τή­θη­κε εκ νέου χθες στο ΚΑΣ, μετά την αίτη­ση που υπέ­βα­λαν κάτοι­κοι της περιο­χής ως προς τη γνω­μο­δό­τη­ση του Συμ­βου­λί­ου στις 25 Σεπτεμ­βρί­ου 2019, η οποία αφο­ρού­σε την ανέ­γερ­ση εννια­ώ­ρο­φου κτι­ρί­ου-ξενο­δο­χεί­ου με τρία υπό­γεια (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου κλι­μα­κο­στα­σί­ου και πέρ­γκο­λας). Όπως έγι­νε γνω­στό, στην «αίτη­ση θερα­πεί­ας» ανα­φέ­ρε­ται κατά κύριο λόγο ότι η ανέ­γερ­ση της συγκε­κρι­μέ­νης ξενο­δο­χεια­κής μονά­δας στην καρ­διά της περιο­χής Μακρυ­γιάν­νη θα ολο­κλη­ρώ­σει λόγω του ύψους της (31,70 μ. σε μια περιο­χή με τη συμπα­γή πολε­ο­δο­μι­κή μάζα να μην υπερ­βαί­νει τα 21 μέτρα) τη δημιουρ­γία ενός «τεί­χους» δεκα­ό­ρο­φων κτι­ρί­ων προς τον ιερό βράχο.

Το δεύ­τε­ρο ακί­νη­το, επί των οδών Φαλή­ρου και παρό­δου Συγ­γρού (συνο­λι­κού ύψους μαζί με την από­λη­ξη του κλι­μα­κο­στα­σί­ου περί­που τα 37 μ.) επα­νει­σή­χθη με ανα­πο­μπή στο ΚΑΣ, μετά από εξώ­δι­κη δήλω­ση-δια­μαρ­τυ­ρία σχε­τι­κά με τη νομι­μό­τη­τα των οικο­δο­μι­κών αδειών καθώς, όπως δια­πι­στώ­θη­κε, δεν υπο­βλή­θη­κε προς θεώ­ρη­ση στη Διεύ­θυν­ση Προϊ­στο­ρι­κών και Κλα­σι­κών Αρχαιο­τή­των (ΔΙΠΚΑ) του ΥΠΠΟΑ τελι­κή μελέ­τη ανέ­γερ­σης της οικο­δο­μής, δια της αρμό­διας Εφο­ρεί­ας Αρχαιο­τή­των Πόλης Αθη­νών. Ο παρα­πά­νω όρος συμπε­ρι­λαμ­βα­νό­ταν στη γνω­μο­δό­τη­ση του ΚΑΣ του Δεκεμ­βρί­ου 2013 και στην Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση που ακολούθησε.

Όπως διευ­κρί­νι­σε η γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας του ΥΠΠΟΑ και πρό­ε­δρος του ΚΑΣ, Μαρία Ανδρε­α­δά­κη — Βλα­ζά­κη, οι δύο οικο­δο­μές βρί­σκο­νται εκτός των ζωνών των υψών της Ακρό­πο­λης που ελέγ­χει το ΥΠΠΟΑ. «Στο ΚΑΣ έρχο­νται τέτοιες υπο­θέ­σεις για την περιο­χή νοτί­ως της Ακρό­πο­λης ‑σύμ­φω­να με το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα του 1975- μόνο σε σχέ­ση με ανα­σκα­φι­κή έρευ­να, και σε αυτό δίδε­ται βαρύ­τη­τα εφό­σον είναι σε περιο­χή εκτός ελέγ­χου υψών. Μετά από έρευ­να στα αρχεία της Υπη­ρε­σί­ας, δια­πι­στώ­θη­κε ότι ουδέ­πο­τε ήρθε στο ΚΑΣ για εξέ­τα­ση το θέμα των όρων δόμη­σης και του ύψους των νέων οικο­δο­μών στον κηρυγ­μέ­νο αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της πόλης των Αθη­νών. Ουδέ­πο­τε εισή­χθη το θέμα έστω μόνο του ύψους για μια συνο­λι­κή ρύθ­μι­ση», σημεί­ω­σε η κυρία Ανδρε­α­δά­κη — Βλαζάκη.

Ωστό­σο, η ίδια, επι­ση­μαί­νο­ντας τις πολύ ευνοϊ­κές συν­θή­κες που έχουν ανα­πτυ­χθεί λόγω της εξαι­ρε­τι­κής σύμπνοιας και συμπό­ρευ­σης των υπουρ­γεί­ων ΥΠΠΟΑ και ΥΠΕΝ, αλλά και εξαι­τί­ας της αύξη­σης των ευαί­σθη­των πολι­τών στην προ­στα­σία του ιστο­ρι­κού περι­βάλ­λο­ντος, τόνι­σε ότι «ήρθε η ώρα να τεθεί επί τάπη­τος το θέμα του ελέγ­χου στον κηρυγ­μέ­νο αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Αθή­νας». Γι’ αυτό και όπως ενη­μέ­ρω­σε, ζήτη­σε «από την αρμό­δια ΔΙΠΚΑ την επε­ξερ­γα­σία και την εισα­γω­γή στο Συμ­βού­λιο συνο­λι­κής πρό­τα­σης θέσπι­σης ηπιό­τε­ρων όρων δόμη­σης και ύψους σε σχέ­ση με τον αρχαιο­λο­γι­κό — ανα­σκα­φι­κό έλεγ­χο στο ευρύ­τε­ρο περι­βάλ­λον της Ακρό­πο­λης, μνη­μείο παγκό­σμιας Κλη­ρο­νο­μί­ας της UNESCO και, όπως πάντα τονί­ζου­με, στο πλαί­σιο μιας βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης, κάτι που δεν είχε συμ­βεί ποτέ μέχρι σήμερα».

Η αυτο­ψία στα δύο ακί­νη­τα θα γίνει τη Δευ­τέ­ρα 4η Μαρτίου.

 

Πηγή http://newpost.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων