- Διαφήμιση -

Μία σύλληψη μετά τα επεισόδια έξω από το ΑΤ Ακροπόλεως μεταξύ αστυνομικών – αντιεξουσιαστών

Αντιεξουσιαστές, φτάνοντας έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Ακρόπολης, πέταξαν πέτρες και καδρόνια εναντίον διμοιρίας ΜΑΤ, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων. Δύο τραυματίες αστυνομικοί

Σε μία σύλ­λη­ψη προ­χώ­ρη­σαν οι αστυ­νο­μι­κοί μετά τα επει­σό­δια που σημειώ­θη­καν λίγο πριν τις  9 το βρά­δυ της Πέμ­πτης έξω από το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Ακρο­πό­λε­ως κατά τη διάρ­κεια πορεί­ας αντιε­ξου­σια­στών όπου τραυ­μα­τί­στη­καν ελα­φρά δύο αστυνομικοί.

Οι αντιε­ξου­σια­στές πραγ­μα­το­ποιού­σαν πορεία σε κεντρι­κούς δρό­μους του Κου­κα­κί­ου κατά της βρα­χυ­χρό­νιας μίσθω­σης, όταν η κατά­στα­ση ξέφυ­γε από τον έλεγ­χο. Όταν τα άτο­μα που συμ­με­τεί­χαν στη δια­δή­λω­ση έφτα­σαν έξω από το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Ακρό­πο­λης, πέτα­ξαν πέτρες και καδρό­νια ενα­ντί­ον διμοι­ρί­ας ΜΑΤ.

Από την πλευ­ρά τους οι αστυ­νο­μι­κοί απά­ντη­σαν κάνο­ντας χρή­ση χει­ρο­βομ­βί­δων κρό­του λάμ­ψης και δακρυγόνων.

Από τα επει­σό­δια τραυ­μα­τί­στη­καν ελα­φρά δύο αστυ­νο­μι­κοί, οι οποί­οι μετα­φέρ­θη­καν στο 401 Στρα­τιω­τι­κό Νοσοκομείο.

Η αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε σε μία προ­σα­γω­γή η οποία αργό­τε­ρα μετα­τρά­πη­κε σε σύλληψη.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων