- Διαφήμιση -

Αποχαιρέτα το Κουκάκι που χάνεις

Ο Δημήτρης Πεφάνης θυμάται το Κουκάκι που μεγάλωσε και κάνει τη σύγκριση με το σήμερα

Γεν­νή­θη­κα και μεγά­λω­σα στο Κου­κά­κι. Θυμά­μαι τον εαυ­τό μου να παί­ζει μπά­λα στο Ηρώ­δειο τη δεκα­ε­τία του ’80. Πήγαι­να σχο­λείο κάτω από την Ακρό­πο­λη και στα εφη­βι­κά μου χρό­νια θυμά­μαι τις βόλ­τες στου Φιλο­πάπ­που, τον καφέ στο Λου­μπαρ­διά­ρη αλλά και τους πρώ­τους πεζοδρόμους.

Μπο­ρεί στη συνέ­χεια να έφυ­γα από την περιο­χή, αλλά λίγο οι φίλοι, λίγο οι συγ­γε­νείς και λίγο οι ανα­μνή­σεις με κάνουν να επι­στρέ­φω στον τόπο του εγκλήματος.

Και έτσι είχα τη δυνα­τό­τη­τα να παρα­κο­λου­θή­σω όλες τις μετα­μορ­φώ­σεις της περιο­χής. Από τη γει­το­νιά της δεκα­ε­τί­ας του ’80, όπου παί­ζα­με στα σοκά­κια και τις αλά­νες, την ανά­πτυ­ξη της δεκα­ε­τί­ας του ’90, με τους πεζο­δρό­μους και τις καφε­τέ­ριες και τα «πέτρι­να χρό­νια» του 2000, όπου το Κου­κά­κι ήταν μάλ­λον ο φτω­χός συγ­γε­νής των γει­το­νι­κών του περιο­χών, μέχρι οι σταθ­μοί του Μετρό να του δώσουν νέα ώθηση.

Και μετά ήρθε το AirBnB. Και όλα άλλα­ξαν. Σε ελά­χι­στα χρό­νια το Κου­κά­κι μετα­τρά­πη­κε σε Μέκ­κα των του­ρι­στών. Και μαζί τους ήρθαν τα εστια­τό­ρια, οι καφε­τέ­ριες και η αύξη­ση στα ενοί­κια. Πλέ­ον σε τιμές ανά τετρα­γω­νι­κό το Κου­κά­κι συνα­γω­νί­ζε­ται το Κολω­νά­κι και ξεπερ­νά την Κηφι­σιά και τη Γλυφάδα.

Θα μου πεις, είναι κακό; Και ναι και όχι. Όντως για να βρεις σπί­τι στο Κου­κά­κι πρέ­πει να πλη­ρώ­σεις «χρυ­σά­φι». Μια γκαρ­σο­νιέ­ρα με θέα την Ακρό­πο­λη φτά­νει να νοι­κιά­ζε­ται έως και 1.000 ευρώ το μήνα, μια και στο AirBnB «πιά­νει» περισσότερα.

Από την άλλη όμως, οι ιδιο­κτή­τες ακό­μη και μικρών δια­με­ρι­σμά­των βρή­καν έναν τρό­πο να ενι­σχύ­σουν το εισό­δη­μά τους στα δύσκο­λα χρό­νια της κρί­σης. Το ίδιο και οι ιδιο­κτή­τες κατα­στη­μά­των, που πλέ­ον έχουν την πολυ­τέ­λεια να επι­λέ­ξουν πού θα τα νοικιάσουν.

Ακό­μη όμως και οι τοπι­κοί επι­χει­ρη­μα­τί­ες είδαν το τζί­ρο τους να πολ­λα­πλα­σιά­ζε­ται. Καφε­τέ­ριες, εστια­τό­ρια, μπαρ είναι σχε­δόν καθη­με­ρι­νά γεμά­τα, και μάλι­στα με «ζεστό συνάλ­λαγ­μα», καθώς οι περισ­σό­τε­ροι πελά­τες τους είναι του­ρί­στες. Αλλά και οι κάτοι­κοι της περιο­χής μπό­ρε­σαν είτε να κάνουν τις δικές τους δου­λειές είτε να εργα­στούν σε κάποια από τις νέες επιχειρήσεις.

Μέχρι εδώ, καλά. Το θέμα είναι τι γίνε­ται όταν η δίψα για κέρ­δος αλλά­ζει το χαρα­κτή­ρα της περιο­χής. Όταν για λίγα (ή πολ­λά) παρα­πά­νω ευρώ γίνο­νται πολε­ο­δο­μι­κά εκτρώ­μα­τα που αλλοιώ­νουν μια ολό­κλη­ρη γει­το­νιά. Όταν σηκώ­νο­νται 10ωροφα κτή­ρια που κρύ­βουν τη θέα στην Ακρό­πο­λη, προ­κει­μέ­νου να την απο­λαμ­βά­νουν λίγοι και εκλε­κτοί  του­ρί­στες. Τότε το πράγ­μα αλλάζει.

Για­τί το AirBnB είναι μια μόδα που κάποια στιγ­μή θα περά­σει. Και όπως έγι­νε πριν κάποια χρό­νια στο Ψυρ­ρή ή στο Γκά­ζι, το Κου­κά­κι θα στα­μα­τή­σει να είναι η πιο δημο­φι­λής γει­το­νιά της Αθή­νας. Εκεί θα πρέ­πει να μετρή­σου­με το τι πραγ­μα­τι­κά συνέ­βη στην περιο­χή. Και αν, στο βωμό του εφή­με­ρου κέρ­δους, απο­χαι­ρε­τή­σα­με δια παντός το Κου­κά­κι που ξέραμε.

 

Πηγή insider.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων