- Διαφήμιση -

Πόλεμος ΕΛΑΣ- Λιμενικού για το φιάσκο στα Εξάρχεια

Θεσμικό αλαλούμ, έλλειψη οργάνωσης και αντικρουόμενες πληροφορίες βλέπουν τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με το φιάσκο της επιχείρησης του λιμενικού στα Εξάρχεια, με δύο τραυματίες.

Θα κατα­γρα­φεί ως μια από τις πιο μαύ­ρες σελί­δες του ελλη­νι­κού κρά­τους, το οποίο μέσα σε λίγα λεπτά απλά… καταλύθηκε.

Η πρω­το­φα­νής ασυ­νεν­νοη­σία και η έλλει­ψη στοι­χειώ­δους οργά­νω­σης φαί­νε­ται πως έπαι­ξε κατα­λυ­τι­κό ρόλο στο απί­στευ­το φιά­σκο της  επι­χεί­ρη­σης του λιμε­νι­κού στα Εξάρ­χεια. Και ανέ­δει­ξε για ακό­μη μια φορά τη δια­χρο­νι­κή διά­λυ­ση του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού, ακό­μη και της Αστυ­νο­μί­ας που υπο­τί­θε­ται ότι είναι πιο οργανωμένη.

Οι άνδρες του λιμε­νι­κού σώμα­τος μετέ­βη­σαν στη συμ­βο­λή των οδών Θεμι­στο­κλέ­ους και Ερε­σού στα Εξάρ­χεια, προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σουν σε συλ­λή­ψεις δια­κι­νη­τών ναρ­κω­τι­κών. Εκεί βρέ­θη­καν αντι­μέ­τω­ποι με 50 αγνώ­στους. Ακο­λού­θη­σε συμπλο­κή με τους άνδρες του λιμε­νι­κού να ανα­γκά­ζο­νται να δια­φύ­γουν, θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο τη ζωή τους, μετρώ­ντας παράλ­λη­λα  2 τραυματίας.

Την ίδια ώρα, εξε­λίσ­σε­ται «πόλε­μος» ανα­κοι­νώ­σε­ων, με εκα­τέ­ρω­θεν επίρ­ρι­ψη ευθυ­νών μετα­ξύ του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος και της Ελλη­νι­κής Αστυνομίας.

ΕΛΑΣ: Ειδοποιηθήκαμε ανεπίσημα και καθυστερημένα

Πηγές της ΕΛΑΣ, απά­ντη­σαν στο έγγρα­φο του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος, σύμ­φω­να με το οποίο «είχε ενη­με­ρω­θεί αρμο­δί­ως το αστυ­νο­μι­κό τμή­μα Εξαρ­χεί­ων».  Η ΕΛΑΣ παρα­δέ­χε­ται ότι είχε ειδο­ποι­η­θεί από το λιμέ­νι­κο, ωστό­σο ανα­φέ­ρει ότι οι άνδρες του Λιμε­νι­κού ειδο­ποί­η­σαν την ώρα που βρί­σκο­νταν ήδη έξω από το σπί­τι στα Εξάρ­χεια, ότι η ενη­μέ­ρω­ση δεν υπήρ­ξε δια της επί­ση­μης οδού και ότι τα χρο­νι­κά περι­θώ­ρια ήταν ελά­χι­στα για να ελεγ­χθεί το αίτη­μα και να οργα­νω­θεί επιχείρηση.

Μάλι­στα,  οι ίδιες πηγές δίνουν και το χρο­νο­διά­γραμ­μα των γεγο­νό­των.  Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ τα γεγο­νό­τα εξε­λί­χτη­καν ως εξής:

Όπως προ­κύ­πτει από την έρευ­να την 20:20 ώρα χθες (4 Απρι­λί­ου 2019) κλι­μά­κιο του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος μαζί με εισαγ­γε­λέα μετέ­βη στην οδό Ερε­σού και Θεμι­στο­κλέ­ους στα Εξάρ­χεια για έρευ­να σε οικία σχε­τι­κά με υπό­θε­ση ναρ­κω­τι­κών. Αυτό, σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές, προ­κύ­πτει, εκτός των άλλων και από την κατά­θε­ση του εισαγ­γε­λέα στην Κρα­τι­κή Ασφά­λεια, που ερευ­νά την υπόθεση.

Μετά από 18 λεπτά περί­που και συγκε­κρι­μέ­να την 20:38:17 ώρα, άτο­μο κάλε­σε το τηλε­φω­νι­κό κέντρο της Αμέ­σου Δρά­σε­ως (100) δηλώ­νο­ντας ότι είναι αξιω­μα­τι­κός του Λιμε­νι­κού και ζήτη­σε συν­δρο­μή ομά­δας ΔΙ.ΑΣ. για την έρευ­να, ενη­με­ρώ­νο­ντας ότι βρί­σκε­ται στο σημείο μαζί με εισαγγελέα.

Στις 20:50 άτο­μο με τα ίδια στοι­χεία επι­κοι­νώ­νη­σε τηλε­φω­νι­κά με τον Αξιω­μα­τι­κό Υπη­ρε­σί­ας του Α.Τ. Εξαρ­χεί­ων, ζητώ­ντας συν­δρο­μή για την έρευ­να που πραγ­μα­το­ποιού­σαν παρου­σία Εισαγ­γε­λέα στο παρα­πά­νω σημείο.

Σύμ­φω­να με την έρευ­να η συμπλο­κή μετα­ξύ των ανδρών του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος και των αγνώ­στων δρα­στών, ολο­κλη­ρώ­θη­κε περί τις 21:00. Συγκε­κρι­μέ­να εκεί­νη την ώρα έφτα­σε στο σημείο περι­πο­λι­κό της Ασφά­λειας που ‑όπως λένε αρμό­διοι αξιω­μα­τι­κοί- εστά­λη για να δια­πι­στω­θεί αν το τηλε­φώ­νη­μα για αστυ­νο­μι­κή συν­δρο­μή ήταν πραγ­μα­τι­κό και δεν επρό­κει­το για φάρ­σα ή παγίδα.

Την ώρα που έφτα­σε το περι­πο­λι­κό, η συμπλο­κή είχε ήδη τελειώ­σει και οι λιμε­νι­κοί αποχωρούσαν.

Σύμ­φω­να με τους ίδιους κύκλους του αρχη­γεί­ου της ΕΛΑΣ διευ­κρι­νι­στι­κά σε ό,τι αφο­ρά την συν­δρο­μή μετα­ξύ των υπη­ρε­σιών, «είθι­στε το ατη­μα να υπο­βάλ­λε­ται μέσω της υπη­ρε­σια­κής οδού και σε ικα­νό χρό­νο ώστε να μπο­ρεί να εξα­σφα­λι­στεί η δια­θε­σι­μό­τη­τα του προ­σω­πι­κού και να οργα­νω­θεί η επι­χεί­ρη­ση, πράγ­μα το οποίο δεν έγι­νε στην συγκε­κρι­μέ­νη περίπτωση».

Νωρ­τί­ε­ρα πάντως  η υπουρ­γός Προ­στα­σία του Πολί­τη Όλγα Γερο­βα­σί­λη έσπευ­δε να δηλώ­σει ότι  έσπευ­σε να δηλώ­σει ότι η Αστυ­νο­μία δεν είχε ενη­μέ­ρω­ση για το  συμ­βάν. Αυτό σημαί­νει ότι οι πηγές του Αρχη­γεί­ου «αδειά­ζουν»  την κ. Γερο­βα­σί­λη, καθώς  σε κάθε περί­πτω­ση παρα­δέ­χο­νται ότι είχαν ειδοποιηθεί.

Λιμενικό: Είχε ενημερωθεί αρμοδίως το αρμόδιο ΑΤ

Νωρί­τε­ρα,  δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε από το Πρώ­το Θέμα, απόρ­ρη­το έγγρα­φο του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος σε σχέ­ση με την ανα­φο­ρά του συμ­βά­ντος που έχει συντά­ξει η περι­φε­ρεια­κή ομά­δα δίω­ξης ναρ­κω­τι­κών του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος προς την εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Πει­ραιά, με ημε­ρο­μη­νία 5/4/2019 επι­ση­μαί­νε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «προ της έναρ­ξης της επι­χεί­ρη­σης είχε ενη­με­ρω­θεί αρμο­δί­ως το οικείο αστυ­νο­μι­κό τμήμα».

Μάλι­στα, στην ανα­φο­ρά περι­γρά­φε­ται ανα­λυ­τι­κά η επι­χεί­ρη­ση, η οποία ξεκί­νη­σε από τη σύλ­λη­ψη ενός Σύρου που κατεί­χε 218 γραμ­μά­ρια ινδι­κής κάν­να­βης μέσα στο γκα­ράζ του Blue Star 1 και ενη­μέ­ρω­σε τους Λιμε­νι­κούς από πού προ­μη­θεύ­τη­κε την ποσό­τη­τα των ναρ­κω­τι­κών. Στην ανα­φο­ρά περι­γρά­φο­νται επι­πλέ­ον τα ευρή­μα­τα από την έρευ­να και τέλος το αιμα­τη­ρό επει­σό­διο που παρα­λί­γο να κατα­λή­ξει σε μακελειό.

Ο,τι κι αν συνέ­βη, όποιοι κι αν φταί­νε, τα Εξάρ­χεια  ξεγύ­μνω­σαν για ακό­μη μια φορά την ΕΛΑΣ και τους ελεγ­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς. Τα Εξάρ­χεια μπο­ρούν να είναι κάτι ιδιαί­τε­ρο, μπο­ρεί να ξεχω­ρί­ζει, αλλά δεν αντέ­χει την ανο­μία, δεν αντέ­χει το πολε­μι­κό κλίμα.

 

Πηγή www.in.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων