- Διαφήμιση -

Εξάρχεια ώρα μηδέν: Η «πολιτοφυλακή», τα καλάσνικοφ και το χάος στο… άβατο

Η αποτυχημένη επιχείρηση του Λιμενικού, οι 50 ανεξέλεγκτες καταλήψεις και η αποθήκη των όπλων στην περιοχή

Στη διμοι­ρία των ΜΑΤ στην οδό Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη φαί­νε­ται ότι  ανα­γκά­στη­κε να κατα­φύ­γει ο δκα­στι­κός λει­τουρ­γός που ήταν παρών στην απο­τυ­χη­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση του Λιμε­νι­κού για την σύλ­λη­ψη εμπό­ρου ναρ­κω­τι­κών στην οδό Ερε­σού. Με τον φόβο τραυ­μα­τι­σμού από την έφο­δο περί­που 40 ενό­πλων κου­κου­λο­φό­ρων που εκμε­ταλ­λεύ­θη­καν, για άλλη μια φορά, το περιώ­νυ­μο «άβα­το» των Εξαρχείων !

Το συγκε­κρι­μέ­νο περι­στα­τι­κό που σημειώ­θη­κε το βρά­δυ της Πέμ­πτης απο­κα­λύ­πτει την πλή­ρη αδυ­να­μία των αρχών ασφα­λεί­ας να ελέγ­ξουν μεγά­λο τμή­μα των Εξαρ­χεί­ων , όπου υπάρ­χει μηδα­μι­νή αστυ­νο­μι­κή παρου­σία. Με απο­τέ­λε­σμα να δρουν ανε­ξέ­λεγ­κτα ομά­δες κου­κου­λο­φό­ρων, να υπάρ­χει έξαρ­ση  της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας (κατά 4–7 φορές μεγα­λύ­τε­ρη από άλλες περιο­χές της Αττι­κής) και στην συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή να υπάρ­χουν τα ορμη­τή­ρια και οι απο­θή­κες δεκά­δων συμ­μο­ριών που λυμαί­νο­νται το κέντρο της Αθήνας.

Κανένας έλεγχος

Το  κτί­ριο όπου επι­χει­ρή­θη­κε ο έλεγ­χος των λιμε­νι­κών απο­τε­λεί μία από τις 50 κατα­λή­ψεις αντιε­ξου­σια­στών και αλλο­δα­πών στην περιο­χή χωρίς να υπάρ­χει έλεγ­χος, παρά τις σχε­τι­κές  δικα­στι­κές εντο­λές.  Μάλι­στα για την εν  λόγω κατά­λη­ψη υπήρ­χαν πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι στέ­γα­ζε αναρ­χι­κούς που έρχο­νταν κατά και­ρούς από χώρες τη βόρεια και κεντρι­κή Ευρώπη.

Με την  ΕΛ.ΑΣ αλλά  και το Λιμε­νι­κό να θεω­ρούν βέβαιο ότι κοντά στο σημείο που έγι­νε η συμπλο­κή που οδή­γη­σε στον τραυ­μα­τι­σμό δύο λιμε­νι­κών, να υπάρ­χει κρυ­ψώ­να με όπλα που πιθα­νόν συν­δέ­ο­νται με την επο­νο­μα­ζό­με­νη «πολι­το­φυ­λα­κή» των Εξαρ­χεί­ων αλλά και με ένο­πλες επι­θέ­σεις που έχουν σημειω­θεί, την τελευ­ταία τριε­τία, ενα­ντί­ον των ΜΑΤ στην περιο­χή! Συν­δι­κα­λι­στές της ΕΛ.ΑΣ καταγ­γέλ­λουν ότι  αυτή η χαώ­δης κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί οφεί­λε­ται στο τερά­στιο πρό­βλη­μα αστυ­νό­μευ­σης στην περιο­χή και στις εντο­λές που δίνο­νται τα τελευ­ταία χρό­νια από την  ηγε­σία της ΕΛ.ΑΣ για «αφα­νή, δια­κρι­τι­κή παρου­σία στην περιο­χή». Με απο­τέ­λε­σμα το πρό­βλη­μα να γιγαντώνεται…

Η συγκε­κρι­μέ­νη έρευ­να, που είχε σωρεία οργα­νω­τι­κών και επι­χει­ρη­σια­κών λαθών, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από την Ασφά­λεια Λιμε­ναρ­χεί­ου Πει­ραιά με υπεύ­θυ­νο τον ίδιο αξιω­μα­τι­κό στον οποίο είχε απο­δο­θεί ότι πίε­ζε κατη­γο­ρου­μέ­νους για την υπό­θε­ση του Noor‑1 για να κατα­θέ­σουν σε βάρος επι­χει­ρη­μα­τιών  που ήταν άσχε­τοι με την υπό­θε­ση. Ο συγκε­κρι­μέ­νος έλεγ­χος για τη σύλ­λη­ψη ενός αλλο­δα­πού δια­κι­νη­τή, στο υπό κατά­λη­ψη σπί­τι, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χωρίς σχε­δια­σμό και ομά­δα «υπο­στή­ρι­ξης» από τις ειδι­κές μονά­δες του Λιμε­νι­κού ή της ΕΛ.ΑΣ. Είναι ενδει­κτι­κό ότι στις ελά­χι­στες περι­πτώ­σεις που η ΕΛ.ΑΣ έχει προ­χω­ρή­σει σε επι­χει­ρή­σεις εκκέ­νω­σης κατα­λή­ψε­ων στα Εξάρ­χεια ζητεί­ται η   παρου­σία 2–3 διμοι­ριών των ΜΑΤ, ομά­δων ΟΠΚΕ κλπ.  Μάλι­στα εξε­τά­ζο­νται πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι οι λιμε­νι­κοί δεν είχαν αντι­λη­φθεί στην αρχή της επι­χεί­ρη­σης ότι η διεύ­θυν­ση του χώρου που θα πραγ­μα­το­ποιού­σαν την επι­δρο­μή τους ήταν στην «καρ­διά» των Εξαρ­χεί­ων κι ίσως είχαν πιστέ­ψει ότι ήταν  από την πλευ­ρά του… Κολωνακίου!

Ειδοποίησε τους συντρόφους

Το Λιμε­νι­κό εντό­πι­σε στο κτί­ριο δύο γυναί­κες (η μια κατα­γω­γής από την Αυστρα­λία και η άλλη από το Μαρό­κο). Όμως λίγη ώρα αργό­τε­ρα έγι­νε μαζι­κή επι­δρο­μή στο κτί­ριο από κου­κου­λο­φό­ρους και κρα­νο­φό­ρους που είχαν όπλα (ανά­με­σα σε αυτά καλάσ­νι­κοφ) . Όμως οι αξιω­μα­τι­κοί του Λιμε­νι­κού εκτι­μούν ότι άγνω­στος που διερ­χό­ταν έξω από το υπό κατά­λη­ψη  κτί­ριο είδε την ομά­δα των λιμε­νι­κών, πίστε­ψαν ίσως ότι είναι και αστυ­νο­μι­κοί , και ακο­λού­θως ειδο­ποί­η­σε συντρό­φους του ή συνερ­γούς  του από την πέριξ περιο­χή. Δια­βλέ­πο­ντας πιθα­νόν ότι ήταν εύκο­λος στό­χος  αφού δεν υπήρ­χε μεγά­λος αριθ­μός ένστο­λων,  ούτε υπο­στή­ρι­ξη από ειδι­κές δυνά­μεις. Τα άτο­μα που ειδο­ποι­ή­θη­καν φέρε­ται να προ­μη­θεύ­θη­καν όπλα από γει­το­νι­κό σημείο και προ­χώ­ρη­σαν στην επι­δρο­μή στο ίδιο κτί­ριο, αιφ­νι­διά­ζο­ντας τους λιμενικούς.

Οι επι­τε­λείς του Λιμε­νι­κού υπο­στή­ρι­ξαν ότι ζήτη­σαν εγκαί­ρως την συν­δρο­μή της ΕΛ.ΑΣ , κάτι που αρνή­θη­κε με “non paper” η λεω­φό­ρος Κατε­χά­κη. Σημειώ­νο­ντας  ότι το αίτη­μα υπο­βλή­θη­κε σε δεύ­τε­ρη φάση, όταν υπήρ­ξε η   έφο­δος των αγνώ­στων στο σπί­τι. Χωρίς όμως και πάλι να εμφα­νι­σθεί  εγκαί­ρως αστυ­νο­μι­κός στην περιοχή.

Σημειώ­νε­ται ότι η επο­νο­μα­ζό­με­νη «πολι­το­φυ­λα­κή» των Εξαρ­χεί­ων εμφα­νί­σθη­κε στις αρχές Μαρ­τί­ου 2016 με πορεία αντιε­ξου­σια­στών που κρα­τού­σαν  συνο­λι­κά 13  όπλα και συμ­με­τεί­χαν στην κατά­λη­ψη κινη­μα­τι­κού  χώρου. Οι ένο­πλοι δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για τη δρά­ση της «μαφί­ας των Εξαρ­χεί­ων» και στο κεί­με­νο που ακο­λού­θη­σε ανέ­φε­ραν: «Ηταν μια πρά­ξη επί­δει­ξης δύνα­μης και ισχύ­ος απέ­να­ντι στο κρά­τος και το παρα­κρά­τος και δεν έχου­με κανέ­ναν ενδοια­σμό να την ορί­σου­με ως τέτοια. Επι­πλέ­ον στις  στις 7 Ιου­νί­ου 2016 υπήρ­ξε η δολο­φο­νία ενός  37χρονου Αιγυ­πτί­ου δια­κι­νη­τή ναρ­κω­τι­κών. Την ευθύ­νη για την επί­θε­ση αυτή είχε ανα­λά­βει η οργά­νω­ση «Ένο­πλες Ομά­δες Πολιτοφυλάκων».

 

Πηγή www.tovima.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων