- Διαφήμιση -

Ο Πύργος της Βασιλίσσης

Επίσκεψη στην έπαυλη με την εντυπωσιακή βαυαρική αρχιτεκτονική

Ένα από τα πιο όμορ­φα κτί­σμα­τα νεο­γοτ­θι­κού ρυθ­μού που μπο­ρεί κανείς να βρει στην Αθή­να. Ο Πύρ­γος συνο­ρεύ­ει με το πάρ­κο Τρί­τση και απλώ­νε­ται σε μια έκτα­ση 250 στρεμμάτων.

Πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για μια έπαυ­λη, η οποία απο­τε­λεί μικρο­γρα­φία και απο­μί­μη­ση του πύρ­γου Ηochenschwangau στην Βαυα­ρία ‑από όπου και κατα­γό­ταν ο Όθωνας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων