- Διαφήμιση -

Εξελίξεις στην υπόθεση της 22χρονης φοιτήτριας στο Αιγάλεω μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα

Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση – θρίλερ

Ευρύ φάσμα προ­σώ­πων από το φιλι­κό και οικο­γε­νεια­κό περι­βάλ­λον της 22χρονης φοι­τή­τριας ανα­μέ­νε­ται να κλη­θούν να κατα­θέ­σουν από τις αρχές της επό­με­νη εβδο­μά­δας στους αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Εγκλη­μά­των Κατά της Ζωής, οι οποί­οι χει­ρί­ζο­νται με πολ­λή προ­σο­χή την υπό­θε­ση σύμ­φω­να με το patrisnews.gr.

Από τον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθη­νών έχει δοθεί ανα­λυ­τι­κά η σει­ρά ενερ­γειών που πρέ­πει να γίνουν, προ­κει­μέ­νου να συγκε­ντρω­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα στοι­χεία που θα ρίξουν φως σε κάθε πτυ­χή της υπόθεσης.

Η αρχή θα γίνει με το ιδιό­χει­ρο σημεί­ω­μα, για να δια­πι­στω­θεί αν είναι γνή­σιο και αν έχει γρα­φτεί καθ’ υπα­γό­ρευ­ση, και με την άρση του τηλε­φω­νι­κού απορρήτου.

Για την ανά­κτη­ση δεδο­μέ­νων από το Facebook θα χρεια­στεί περισ­σό­τε­ρος χρό­νος, καθώς χρειά­ζε­ται η συν­δρο­μή από το εξω­τε­ρι­κό, για αυτό και το βάρος έχει δοθεί στις τηλε­φω­νι­κές συν­δια­λέ­ξεις της 22χρονης τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες. Οι αστυ­νο­μι­κοί ήδη ερευ­νούν αν τελι­κά έγι­νε η επί­σκε­ψη στο μέντιουμ, με βάση τις μαρ­τυ­ρί­ες φίλων της κοπέ­λας για επι­κεί­με­νο ραντε­βού, ενώ υπό επε­ξερ­γα­σία είναι και οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό που θα δεί­ξει αν και ποιος την επι­σκέ­φθη­κε στο σπί­τι της στο Αιγά­λεω και αν βρι­σκό­ταν στον χώρο λίγο πριν αυτή καταλήξει.

Χθες ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας, Κώστας Τζα­βά­ρας, κατέ­θε­σε υπό­μνη­μα στις αστυ­νο­μι­κές αρχές, στο οποίο περι­λαμ­βά­νε­ται όλο το υλι­κό που έχει συγκε­ντρω­θεί από την οικο­γέ­νεια σχε­τι­κά με την φοι­τή­τρια και το οποίο μπο­ρεί να χρη­σι­μεύ­σει για λυθεί ο γρίφος.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων