- Διαφήμιση -

Φονικό στα Μέγαρα : Σκότωσε τον κουνιάδο του μπροστά στα μάτια των παιδιών

Αγριο έγκλημα που συγκλονίζει το πανελλήνιο σημειώθηκε στα Μέγαρα - 50χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον κουνιάδο του, ενώ τραυμάτισε τη σύζυγο του άτυχου άνδρα - Τι κρύβεται πίσω από το φονικό

Ανεί­πω­τη οικο­γε­νεια­κή τρα­γω­δία σημειώ­θη­κε στα Μέγα­ρα, το βρά­δυ της Πέμ­πτης, όταν 50χρονος εισέ­βα­λε μέσα σε σπί­τι, πυρο­βό­λη­σε και σκό­τω­σε τον κου­νιά­δο του, ενώ από τα πυρά τραυ­μα­τί­στη­κε και η σύζυ­γος του άτυ­χου άνδρα.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη στη συμ­βο­λή των οδών Μυκη­νών και Μελε­τί­ου στα Μέγα­ρα, με τον δρά­στη να πυρο­βο­λεί με πιστό­λι ενα­ντί­ον των θυμά­των και στη συνέ­χεια να εξα­φα­νί­ζε­ται. Αργά το βρά­δυ, ο 50χρονος παρα­δό­θη­κε στην Ασφά­λεια Δυτι­κής Αττι­κής με τον συνή­γο­ρό του.

Αμέ­σως σήμα­νε συνα­γερ­μός στις Αρχές και τα δύο θύμα­τα μετα­φέρ­θη­καν εσπευ­σμέ­να στο Θριά­σιο νοσο­κο­μείο, ωστό­σο για τον άνδρα ήταν ήδη αργά. Ο 48χρονος κατέ­λη­ξε, ενώ η 43χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της, νοση­λευό­με­νη σε σοβα­ρή κατάσταση.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το ζευ­γά­ρι δέχθη­κε τους πυρο­βο­λι­σμούς μπρο­στά στα μάτια των παι­διών του. Αστυ­νο­μι­κές πηγές κάνουν λόγο δε, πως ο δρά­στης στό­χευε στα γεν­νη­τι­κά όργανα.

Η 43χρονη φέρε­ται να μπή­κε μπρο­στά στον άνδρα της προ­κει­μέ­νου να τον προ­στα­τέ­ψει από τα πυρά του 50χρονου, με απο­τέ­λε­σμα να χτυ­πή­σει και η ίδια.

Τι κρύβεται πίσω από το φονικό

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο δρά­στης πυρο­βό­λη­σε τον 48χρονο κου­νιά­δο του και τη 43χρονη γυναί­κα του κου­νιά­δου του, διό­τι τους θεω­ρού­σε υπεύ­θυ­νους για τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τώ­πι­ζε με τη σύζυ­γό του με την οποία ήταν σε διάσταση.

Οπως ανα­φέ­ρουν οι ίδιες πηγές, ο 50χρονος πυρο­βό­λη­σε τα δύο θύμα­τα, έπει­τα από δια­πλη­κτι­σμό που είχε μαζί τους.

Ο δρά­στης είναι σωφρο­νι­στι­κός υπάλ­λη­λος και μάλι­στα το τελευ­ταίο διά­στη­μα φέρε­ται να αντι­με­τώ­πι­ζε προ­βλή­μα­τα στον εργα­σια­κό του χώρο. Απο­κο­ρύ­φω­μα αυτών, το επει­σό­διο που δημιούρ­γη­σε την Τετάρ­τη στην υπη­ρε­σία του, όπου ξυλο­κό­πη­σε τον διευ­θυ­ντή του σωφρο­νι­στι­κού καταστήματος.

Από την άλλη πλευ­ρά, το 48χρονο θύμα, ήταν για­τρός στο επάγγελμα.

Στο μετα­ξύ, τα παι­διά των θυμά­των που αντί­κρι­σαν το άγριο φονι­κό, βρί­σκο­νται σε κατά­στα­ση σοκ και ήδη τα παρα­κο­λου­θεί ψυχολόγος.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων