Μάνδρα: Διακοπή της δίκης για τους υπαίτιους της τραγωδίας – Θα επαναληφθεί την Τρίτη

Συγγενείς θυμάτων και πληγέντες από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταθέσουν περί τους 135 μάρτυρες.

Στις 28 Ιανουα­ρί­ου θα συνε­χι­στεί η δίκη ενώ­πιον του Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου της Αθή­νας για την υπό­θε­ση της φονι­κής πλημ­μύ­ρας στην Μάν­δρα.

Το δικα­στή­ριο μετά από τρί­ω­ρη δια­κο­πή ανα­κοί­νω­σε πως η δίκη θα συνε­χι­στεί την προ­σε­χή Τρί­τη και σε εκεί­νη τη δικά­σι­μο θα διε­ρευ­νη­θεί εάν υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα μετα­φο­ράς σε άλλη αίθου­σα που να μπο­ρεί να καλύ­ψει τις ανά­γκες της συγκε­κρι­μέ­νης ακρο­α­μα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας.

Δικαιοσύνη ζητούν οι συγγενείς των νεκρών!

Στο εδώ­λιο κάθο­νται 21 κατη­γο­ρού­με­νοι, οι περισ­σό­τε­ροι εκ των οποί­ων δήλω­σαν το «παρών» στο Δικα­στή­ριο. Κατά περί­πτω­ση οι 21 κατη­γο­ρού­με­νοι της υπό­θε­σης αντι­με­τω­πί­ζουν τα πλημ­με­λή­μα­τα

Ωστό­σο, απού­σα ήταν η πρώ­ην περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Ρένα Δού­ρου, η οποία εκπρο­σω­πή­θη­κε από τον δικη­γό­ρο της.

Συγ­γε­νείς θυμά­των και πλη­γέ­ντες από τη φονι­κή πλημ­μύ­ρα δήλω­σαν παρά­στα­ση πολι­τι­κής αγω­γής στη δίκη, κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας θα κατα­θέ­σουν περί τους 135 μάρ­τυ­ρες. Ως εκ τού­του η ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία ανα­μέ­νε­ται να είναι μακρά, όπως παρα­τη­ρού­σαν και παρά­γο­ντες της δίκης.

Με τη δήλω­ση παρά­στα­σης πολι­τι­κής αγω­γής οι συγ­γε­νείς των θυμά­των – κατά τις πλημ­μύ­ρες έχα­σαν τη ζωή τους 25 άτο­μα – αξιώ­νουν δικαιο­σύ­νη για το χαμό των δικών τους ανθρώ­πων.

 

Πηγή www.newsit.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων