- Διαφήμιση -

«Δεν υπάρχουν ραδιενεργά απόβλητα στον ΧΥΤΑ Φυλής»

Τι απαντά η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε σχετικά δημοσιεύματα

Δεν υπάρ­χει καμία ένδει­ξη για ραδιε­νερ­γά από­βλη­τα στον ΧΥΤΑ Φυλής, ανα­φέ­ρει η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας (ΕΕΑΕ) σε ανα­κοί­νω­σή της, με αφορ­μή σχε­τι­κά δημοσιεύματα.

Η ΕΕΑΑ επι­ση­μαί­νει ότι τα ραδιε­νερ­γά από­βλη­τα της χώρας δεν κατα­λή­γουν σε κανέ­ναν χώρο υγειο­νο­μι­κής ταφής. Ειδι­κό­τε­ρα για την περιο­χή του ΧΥΤΑ Φυλής, τονί­ζει ότι είχαν γίνει προ ετών ενέρ­γειες ραδιο­λο­γι­κής διε­ρεύ­νη­σης εκ μέρους της ΕΕΑΕ, με αφορ­μή ανη­συ­χί­ες που είχαν εκφρα­στεί, αλλά από τον έλεγ­χο δεν προ­έ­κυ­ψε καμία απο­λύ­τως ένδει­ξη ύπαρ­ξης ραδιε­νερ­γών αποβλήτων.

Κατό­πιν αιτή­μα­τος του Δήμου Φυλής, η ΕΕΑΕ έλα­βε γνώ­ση και εξέ­τα­σε μελέ­τες εται­ρεί­ας, στις οποί­ες γινό­ταν ανα­φο­ρά σε ανη­συ­χη­τι­κά ραδιο­λο­γι­κά ευρή­μα­τα στον χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής. Η ΕΕΑΕ εκτί­μη­σε ότι οι μελέ­τες αυτές δεν είναι δυνα­τό να ληφθούν υπό­ψη από ραδιο­λο­γι­κή άπο­ψη, διό­τι οι μετρή­σεις στε­ρού­νταν επι­στη­μο­νι­κής τεκ­μη­ρί­ω­σης, η δε εξα­γω­γή συμπε­ρα­σμά­των βασι­ζό­ταν σε σύγκρι­ση με όρια που δεν συμπί­πτουν με τα όρια της ευρω­παϊ­κής και εθνι­κής νομοθεσίας.

Στην πρά­ξη, σύμ­φω­να με την ΕΕΑΕ, «η μόνη εμπλο­κή των ΧΥΤΑ με θέμα­τα ραδιε­νέρ­γειας αφο­ρά τις συνη­θι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις ανί­χνευ­σης ραδιε­νέρ­γειας σε αστι­κά απορ­ρίμ­μα­τα εξαι­τί­ας των εκκρι­μά­των ασθε­νών που έχουν υπο­βλη­θεί σε εξε­τά­σεις ή θερα­πεί­ες πυρη­νι­κής ιατρι­κής. Οι περι­πτώ­σεις αυτές δεν συνι­στούν ραδιε­νερ­γά από­βλη­τα, η δε απο­δέ­σμευ­σή τους είναι απο­δε­κτή πρα­κτι­κή, γίνε­ται άνευ όρων και δεν ενέ­χει κίν­δυ­νο για το κοι­νό, τους εργα­ζό­με­νους στη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των και το περιβάλλον».

Η ΕΕΑΕ υπο­γραμ­μί­ζει ότι, με βάση τα δια­θέ­σι­μα δεδο­μέ­να, δεν ανα­μέ­νε­ται η ύπαρ­ξη φυσι­κών ή τεχνη­τών ραδιο­νου­κλι­δί­ων σε σημα­ντι­κές από άπο­ψη ακτι­νο­προ­στα­σί­ας συγκε­ντρώ­σεις στον ΧΥΤΑ Φυλής και, κατά συνέ­πεια, δεν συντρέ­χουν λόγοι ανη­συ­χί­ας για ραδιο­λο­γι­κή επι­βά­ρυν­ση της περιο­χής, όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδήσεων.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων