- Διαφήμιση -

«Ο νέος νόμος καταπατά θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων/αιτουσών άσυλο»

Η θέση του Σωματείου Εργαζομένων Συμβασιούχων της Υπηρεσίας Ασύλου

Το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Συμ­βα­σιού­χων της Υπη­ρε­σί­ας Ασύ­λου εξέ­φρα­σε μέσω ανα­κοί­νω­σης τις σοβα­ρές επι­φυ­λά­ξεις του για τον νέο νόμο 4636/2019 ανα­φο­ρι­κά με το άσυ­λο, που άρχι­σε να εφαρ­μό­ζε­ται από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2020.

Όπως σημειώ­νει, ο νέος νόμος «κατα­πα­τά θεμε­λιώ­δη δικαιώ­μα­τα των αιτούντων/αιτουσών άσυ­λο» και θέτει το ερώ­τη­μα κατά πόσο το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­θέ­τη­μα «είναι εναρ­μο­νι­σμέ­νο με το διε­θνές δίκαιο ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων».

Σύμ­φω­να με το Σωμα­τείο, ο νόμος «περιέ­χει ασα­φείς και πολύ­πλο­κες δια­τά­ξεις που έχουν προ­κα­λέ­σει ερμη­νευ­τι­κά ζητή­μα­τα», ενώ «δεν έχει σκο­πό να επι­τα­χύ­νει τη δια­δι­κα­σία ασύ­λου», αλλά «εισά­γει έναν τιμω­ρη­τι­κό χαρα­κτή­ρα που θέτει εκτός δια­δι­κα­σιών ασύ­λου έναν μεγά­λο αριθ­μό ανθρώ­πων». Επι­πλέ­ον, όπως παρα­τη­ρεί, εισά­γε­ται η συστη­μα­τι­κή και πέραν του 18μηνου κρά­τη­ση των αιτού­ντων, ακό­μα και όσων ανή­κουν σε ευά­λω­τες ομάδες.

Ακό­μη, υπο­γραμ­μί­ζει ότι με τις νέες αλλα­γές και κυρί­ως με την παύ­ση χορή­γη­σης ΑΜΚΑ, οι αιτού­ντες άσυ­λο «αντι­με­τω­πί­ζουν σοβα­ρούς περιο­ρι­σμούς στην πρό­σβα­σή τους στο σύστη­μα υγεί­ας, στην εκπαί­δευ­ση, στην αγο­ρά εργα­σί­ας και, συνε­πώς, δημιουρ­γού­νται εμπό­δια ως προς τη συνο­λι­κό­τε­ρη έντα­ξή τους στην ελλη­νι­κή κοινωνία».

Την ίδια ώρα, η Υπη­ρε­σία Ασύ­λου ‑μετα­ξύ άλλων- εξη­γεί το Σωμα­τείο Συμ­βα­σιού­χων, «αντι­με­τω­πί­ζει σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υπο­στε­λέ­χω­σης», με τους συμ­βα­σιού­χους ορι­σμέ­νου χρό­νου να απο­τε­λούν τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των υπαλ­λή­λων της (600 εργα­ζό­με­νοι σε σύνο­λο 900).

Αθή­να, 29/01/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από 01/01/2020 η Υπη­ρε­σία Ασύ­λου (ΥΑ) ξεκί­νη­σε να…

Δημο­σιεύ­τη­κε από Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Συμ­βα­σιού­χων στην Υπη­ρε­σία Ασύ­λου στις Πέμ­πτη, 30 Ιανουα­ρί­ου 2020

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων