- Διαφήμιση -

Υπογειοποίηση δικτύου ρεύματος στον Δήμο Ελευσίνας

Ανάμεσα στους 62 δήμους που χρηματοδοτούνται

Ο Δήμος Ελευ­σί­νας στους 62 Δήμους για υπο­γειο­ποί­η­ση δικτύ­ου ρεύ­μα­τος , ένα έργο­που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης και θα ανα­βαθ­μί­σει τον Δήμο τόσο λει­τουρ­γι­κά όσο και αισθητικά.

Η υπο­γειο­ποί­η­ση του δικτύ­ου ρεύ­μα­τος πρό­κει­ται να συμ­βάλ­λει σημα­ντι­κά στη θωρά­κι­ση του Δήμου ένα­ντι βίαιων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, από τα οποία και συχνά έχουν παρα­τη­ρη­θεί προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση αλλά και στην απο­τρο­πή πυρκαγιών.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ελευ­σί­να σήμερα

Η Δυτι­κή Αττι­κή σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων