- Διαφήμιση -

Συνέδριο ΓΣΕΕ: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο Καβούρι ‑Διαμαρτυρία από το ΠΑΜΕ [εικόνες]

Ξεκινούν στις 11 οι εργασίες του 37ου εκλογικού συνεδρίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), το οποίο πραγματοποιείται στο Καβούρι Αττικής.

Σύμ­φω­να με τη Συνο­μο­σπον­δία, «το συνέ­δριο απο­φα­σί­στη­κε, σε εφαρ­μο­γή δικα­στι­κής από­φα­σης του Μονο­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου Αθή­νας, που διό­ρι­σε προ­σω­ρι­νή διοί­κη­ση στη ΓΣΕΕ, με εντο­λή εκλο­γών εντός εξαμήνου».

Την ίδια ώρα, συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας πραγ­μα­το­ποιούν από νωρίς το πρωί μέλη του ΠΑΜΕ, ενώ αυξη­μέ­να είναι τα μέτρα ασφαλείας.

Σημειώ­νε­ται ότι το ξενο­δο­χείο βρί­σκε­ται σε αστυ­νο­μι­κό «κλοιό», για να δια­σφα­λι­στεί η διε­ξα­γω­γή του συνε­δρί­ου καθώς μετά τις απο­τυ­χη­μέ­νες προ­σπά­θειες σε Καλα­μά­τα και Ρόδο αυτή είναι η τρί­τη προ­σπά­θεια διε­ξα­γω­γής του.

Συνέ­δριο ΓΣΕΕ: Καταγ­γε­λί­ας για παρε­μπό­δι­ση εισόδου

Από την πλευ­ρά του ο ο Χρή­στος Κατσώ­της, εκλεγ­μέ­νος αντι­πρό­σω­πος με τη ΔΑΣ στο συνέ­δριο της ΓΣΕΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ κάνει λόγο για «παρε­μπό­δι­ση της εισό­δου στους εκλεγ­μέ­νους αντι­προ­σώ­πους από αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις». «Είναι ντρο­πή της κυβέρ­νη­σης, της αστυ­νο­μί­ας, των δυνά­με­ων κατα­στο­λής, που σήμε­ρα απαι­τούν από τον κάθε ένα αντι­πρό­σω­πο με βάση το χαρ­τί που έχουν και την πολι­τι­κή ταυ­τό­τη­τα που τους έχει δώσει αυτή η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία να δουν αν θα περά­σει κάποιος μέσα ή όχι. Έχουν τα ονό­μα­τα όλων, τι είναι ο καθέ­νας, τι κόμ­μα είναι, τι θεό πιστεύ­ει και τα έχουν δώσει αυτοί, οι χαφιέ­δες. Κατά τα άλλα θα κάνουν δημο­κρα­τι­κό συνέ­δριο. Απα­γο­ρεύ­ουν να μπεις μέσα, έχουν στην πύλη barcode και εδώ καλού­με τον Χρυ­σο­χο­ΐ­δη να πάρει θέση: Είναι αυτός ο ρόλος της αστυ­νο­μί­ας; Να είναι εδώ μπρο­στά και να απα­γο­ρεύ­ει στους αντι­προ­σώ­πους να μπουν στο συνέ­δριο της ΓΣΕΕ με βάση την πολι­τι­κή τους ταυ­τό­τη­τα;», ανέφερε.

«Αν λοι­πόν αυτή είναι η κατεύ­θυν­ση, η οδη­γία, η από­φα­ση που έχει πάρει για να απο­τρέ­ψει αυτούς που δεν είναι με το ΠΑΣΟΚ, που δεν είναι με τη ΝΔ, που δεν είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ να μπουν στο συνέ­δριο ας μας πάρουν με ένα καρά­βι, ας μας πάνε μέσα για να κάνουν το συνέ­δριό τους», κατέ­λη­ξε ο κ. Κατσώτης.

Φωτο­γρα­φί­ες: INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων