- Διαφήμιση -

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω ισχυρών ανέμων

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία.

Προ­βλή­μα­τα έχουν δημιουρ­γη­θεί στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες, λόγω ισχυ­ρών βόρειων ανέ­μων που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές και φθά­νουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ.

Από τον Πει­ραιά και τη Ραφή­να δεν πραγ­μα­το­ποιού­νται τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων για Κυκλά­δες, ενώ το πρω­ι­νό δρο­μο­λό­γιο για Μαρ­μά­ρι από το λιμά­νι της Ραφή­νας δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί. Από το λιμά­νι του Λαυ­ρί­ου δεν θα εκτε­λε­στεί το πρω­ι­νό δρο­μο­λό­γιο για Κέα.

Επί­σης κλει­στή είναι η πορ­θμεια­κή γραμ­μή Αγία Μαρί­να – Νέα Στύρα.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρακτορεία.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων