- Διαφήμιση -

Την Κυριακή 24/2 η κοπή της πίτας του Εξωραϊστικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Νέα Παλλήνη»

Εκδήλωση κοπής της παραδοσιακής βασιλόπιτας

Αγα­πη­τά Μέλη – Συντο­πί­τες – Φίλοι, το Δ.Σ. του Εξω­ραϊ­στι­κού – Εκπο­λι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου “ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ” σας προ­σκα­λεί στην εκδή­λω­ση κοπής της παρα­δο­σια­κής βασι­λό­πι­τας, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, την Κυρια­κή 24 Φεβρουα­ρί­ου και ώρα 11.15 π.μ. στην αίθου­σα του Κ.Α.Π.Η. Παλ­λή­νης, (Λ. Που­λή, δίπλα στο Μου­σι­κό Σχο­λείο Παλλήνης).

Η παρου­σία σας θα μας τιμή­σει, δίνο­ντας σε όλους μας την ευκαι­ρία να ανταλ­λά­ξου­με ευχές και από­ψεις για τις ποι­κι­λό­μορ­φες δρά­σεις και εκδη­λώ­σεις που προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται για το 2019.

Με φιλι­κούς χαιρετισμούς
το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Συλλόγου
ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ

 

Πηγή irafina.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων