- Διαφήμιση -

Έκρηξη οργής των μεταναστών στον Μαραθώνα για τις νέες εργασιακές μανωλάδες

Εκατοντάδες μετανάστες και ντόπιοι εργάτες πήραν μέρος στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας που κάλεσαν το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και η ΚΕΕΡΦΑ, με αφορμή το νέο περιστατικό εργοδοτικής αυθαιρεσίας που ξανάνοιξε τη συζήτηση για τις «εργασιακές μανωλάδες» που συνεχίζουν να ζουν και να βασιλεύουν.

Εκα­το­ντά­δες μετα­νά­στες και ντό­πιοι εργά­τες πήραν μέρος στην κινη­το­ποί­η­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας που κάλε­σαν το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου και η ΚΕΕΡΦΑ, με αφορ­μή το νέο περι­στα­τι­κό εργο­δο­τι­κής αυθαι­ρε­σί­ας που ξανά­νοι­ξε τη συζή­τη­ση για τις «εργα­σια­κές μανω­λά­δες» που συνε­χί­ζουν να ζουν και να βασιλεύουν.

Λίγο πριν τη κινη­το­ποί­η­ση προη­γή­θη­κε προ­συ­γκέ­ντρω­ση της ΚΕΕΡΦΑ με δεκά­δες μετα­νά­στες εργά­τες γης από την Ινδία και το Πακι­στάν που μπή­κε στο χώρο της συγκέ­ντρω­σης με ενθου­σιώ­δη υπο­δο­χή και χει­ρο­κρο­τή­μα­τα από το μπλόκ των συν­δι­κά­των του ΠΑΜΕ.

«Οι εργά­τες απο­φά­σι­σαν να μην πάνε για δου­λειά στο αφε­ντι­κό που πυρο­βό­λη­σε. Να τιμω­ρη­θούν τα αφε­ντι­κά. Να πάρουν χαρ­τιά οι μετα­νά­στες» ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση της ΚΕΕΡΦΑ

Σε συνά­ντη­ση που ακο­λού­θη­σε αμέ­σως μετά την συγκέ­ντρω­ση μετα­νά­στες εργά­τες γης απο­φά­σι­σαν να συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά στο συλ­λα­λη­τή­ριο κατά του ρατσι­σμού και του φασι­σμού το Σάβ­βα­το 21 Μάρ­τη στην Ομό­νοια στις 3μμ

Του ζήτησαν τα λεφτά τους… και πήρε τη καραμπίνα

Το περι­στα­τι­κό που κινη­το­ποί­η­σε τους μετα­νά­στες, σημειώ­θη­κε την Δευ­τέ­ρα 27 Ιανουα­ρί­ου. Σύμ­φω­να με όσα είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας, οι δύο εργά­τες γης αρνή­θη­καν να πάνε στη δου­λειά εξαι­τί­ας της μη κατα­βο­λής των δεδου­λευ­μέ­νων τους.

«Το αφε­ντι­κό πήγε στο σπί­τι τους, τους έβρι­ζε και τους απει­λού­σε όταν απά­ντη­σαν “θέλου­με τα λεφτά μας”, ενώ χαστού­κι­σε τον έναν, και όταν παρε­νέ­βη ο άλλος για να τον απο­σπά­σει από τα χέρια του, έφυ­γε. Ξανα­γύ­ρι­σε αμέ­σως με μία καρα­μπί­να στα χέρια. Πυρο­βό­λη­σε τρεις φορές και τραυ­μά­τι­σε στα πόδια, το χέρι και το λαι­μό τον ένα εργά­τη, τον Ρατζίβ» ανα­φέ­ρει η ΚΕΕΡΦΑ και προσθέτει:

«Οι μετα­νά­στες εργά­τες γης δου­λεύ­ουν κάτω από καθε­στώς άγριας εκμε­τάλ­λευ­σης και με την διαρ­κή απει­λή της απέ­λα­σης αφού αρκε­τοί δεν έχουν χαρ­τιά. Είναι και­ρός να μπει τέλος στην εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και ασυ­δο­σία. Αυτήν την άκρα­τη εργο­δο­τι­κή αυθαι­ρε­σία τρο­φο­δο­τεί η αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης με την επί­θε­ση στα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, το ασφα­λι­στι­κό, τις απο­λύ­σεις και την ρατσι­στι­κή πολι­τι­κή κατά των προσφύγων.»

» Πλάι στους “αγα­να­κτι­σμέ­νους κατοί­κους” εμφα­νί­ζο­νται τώρα και οι “αγα­να­κτι­σμέ­νοι εργο­δό­τες” με το όπλα στα χέρια. Το αφε­ντι­κό πρέ­πει να πάει φυλα­κή και να μην υπάρ­ξει καμία συγκά­λυ­ψη του ρατσι­στι­κού εγκλήματος».

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων