- Διαφήμιση -

Δήμος Μαραθώνα: Στα “σκαριά” ένα καταπράσινο πάρκο αναψυχής στο Μάτι

Ένα σημα­ντι­κό έργο φιλο­δο­ξεί να δώσει πνοή σε μια πολύ­πα­θη περιο­χή της Αττι­κής. Πρό­κει­ται για μια έκτα­ση 130 στρεμ­μά­των στο Μάτι, την οποία ο δήμος Μαρα­θώ­να στο­χεύ­ει να κάνει πάρ­κο ανα­ψυ­χής, από­λυ­τα εναρ­μο­νι­σμέ­νο με το περι­βάλ­λον και με σεβα­σμό στη δασι­κή νομοθεσία.

Η έκτα­ση αυτή ανή­κε στο ΝΑΤ και φιλο­ξε­νού­σε κάπο­τε παι­δι­κές κατα­σκη­νώ­σεις, οι οποί­ες όμως δεν λει­τουρ­γούν εδώ και χρό­νια κι έτσι αυτό το κομ­μά­τι γης μένει έρη­μο, άδειο και ανεκ­με­τάλ­λευ­το. Η φωτιά του 2018 πέρα­σε από μέσα και η δημο­τι­κή Αρχή θέλει να του ξανα­δώ­σει τη χαμέ­νη του ζωή και ταυ­τό­χρο­να ν’ απο­κτή­σουν οι κάτοι­κοι στο Μάτι ένα κατα­πρά­σι­νο και ήσυ­χο σημείο ανα­φο­ράς, το οποίο μάλι­στα έχει μέτω­πο στη θάλασσα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων