- Διαφήμιση -

Από τι άλλο κάηκε στο Τατόι;

Πολλά ερωτηματικά εξακολουθούν να πλανώνται αναπάντητα

Μετά τις απο­κα­λύ­ψεις του συνα­δέλ­φου, Γιώρ­γου Λιά­λιου, στην «Καθη­με­ρι­νή», που κατέ­δει­ξαν του­λά­χι­στον δυο απο­τε­φρω­μέ­να κοντέι­νερ, καθώς και τερά­στιες κατα­στρο­φές σε πέντε κτί­ρια του συγκρο­τή­μα­τος (κτί­ριο Προ­σω­πι­κού, Διευ­θυ­ντή­ριο, κτί­ριο Τηλε­πι­κοι­νω­νιών, οικία Στουρμ, οικία Φρο­ντι­στή), και εν μέσω της αμή­χα­νης σιω­πής εκ μέρους του αρμό­διου υπουρ­γεί­ου, το NEWS 24/7 απο­τά­θη­κε στον ιδρυ­τή και πρό­ε­δρο του Συλ­λό­γου φίλων Τατοϊ­ου, Βασί­λη Κου­τσα­βλή, ο οποί­ος μέσα από την ακά­μα­τη δρα­στη­ριο­ποί­η­σή του τα τελευ­ταία 13 χρό­νια γνω­ρί­ζει το Τατόι όσο κανείς.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων