- Διαφήμιση -

Ντροπή! 9.531 παρκαρίσματα σε μπάρες αναπήρων μέσα σε 3 μήνες

Διαπιστευτήρια... "γαϊδουριάς" και παντελούς έλλειψης παιδείας και στοιχειώδους νοημοσύνης έδωσαν χιλιάδες συμπολίτες μας το τελευταίο τρίμηνο, οι οποίοι αποφάσισαν πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το να παρκάρουν πάνω σε ράμπες διάβασης αναπήρων.

Συγκε­κρι­μέ­να, σε εφαρ­μο­γή του παλαιό­τε­ρου προ­γράμ­μα­τος «παρά­βα­ση της εβδο­μά­δας», που σχε­διά­στη­κε και εφαρ­μό­ζε­ται από τη Διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αστυ­νό­μευ­σης του Αρχη­γεί­ου της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, για την αντι­με­τώ­πι­ση των «επι­κίν­δυ­νων» τρο­χο­νο­μι­κών παρα­βά­σε­ων, σε όλη την επι­κρά­τεια, την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα δόθη­κε προ­τε­ραιό­τη­τα στις παρα­βά­σεις στάθ­μευ­σης σε ράμπες διά­βα­σης ατό­μων με ανα­πη­ρία και στη μη χρή­ση ειδι­κών μέσων συγκρά­τη­σης και προ­στα­σί­ας κατά την μετα­φο­ρά παι­διών, παι­δι­κά καθί­σμα­τα, ζώνες κ.λπ.

Συνο­λι­κά, συγκρο­τή­θη­καν 877 συνερ­γεία Τρο­χαί­ας σε όλη τη χώρα, από τα οποία ελέγ­χθη­καν συνο­λι­κά 11.253 οχή­μα­τα και βεβαιώθηκαν:

– 639 παρα­βά­σεις στάθ­μευ­σης σε ράμπες διά­βα­σης ατό­μων με ανα­πη­ρία και

– 100 παρα­βά­σεις για μη χρή­ση ειδι­κών μέσων συγκρά­τη­σης και προ­στα­σί­ας κατά την μετα­φο­ρά παιδιών.

Οι περισ­σό­τε­ρες παρα­βά­σεις σημειώ­θη­καν στο οδι­κό δίκτυο της Αττι­κής (193) και της Θεσ­σα­λο­νί­κης (148).

9.531 παρκαρίσματα σε ράμπες αναπήρων

Σημειώ­νε­ται ότι από τις αρχές Σεπτεμ­βρί­ου, που εφαρ­μό­ζε­ται το πρό­γραμ­μα για τη στάθ­μευ­ση σε ράμπες ανα­πή­ρων, σε όλη τη χώρα, μέχρι και το τέλος Νοεμ­βρί­ου, έχουν βεβαιω­θεί 9.531 παρα­βά­σεις για στά­ση-στάθ­μευ­ση σε ράμπα διά­βα­σης και ειδι­κούς χώρους στάθ­μευ­σης ΑμεΑ, δεί­χνο­ντας έτσι πως δυστυ­χώς είναι πολ­λοί αυτοί που απλά δεν τους καί­γε­ται καρ­φί για τους ανθρώ­πους με αναπηρία.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων