- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία “Barbara”: Αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του ΟΑΣΑ Τρο­πο­ποι­ή­σεις γίνο­νται στις δια­δρο­μές των λεω­φο­ρεια­κών γραμ­μών λόγω της κακο­και­ρί­ας “Barbara”. Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την έως τώρα ενη­μέ­ρω­ση, ισχύ­ουν οι ακό­λου­θες μεταβολές…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων