- Διαφήμιση -

Καιρός… χειμώνας: Δείτε που θα ρίξει βροχές και καταιγίδες (χάρτες)

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα πλήξουν το πρωί τις Κυκλάδες (κυρίως τις νότιες), την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αλλά από το απόγευμα και μετά θα εξασθενήσουν σταδιακά

Ραγδαία επι­δεί­νω­ση θα παρου­σιά­σει ο και­ρός τις επό­με­νες ώρες, σύμ­φω­να με έκτα­κτο δελ­τίο της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπηρεσίας.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, από το πρωί της Πέμ­πτης κι από τα δυτι­κά, περι­μέ­νου­με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες που κατά τόπους θα συνο­δεύ­ο­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις και τοπι­κά από θυελ­λώ­δεις βορειο­α­να­το­λι­κούς ανέ­μους στα πελάγη.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, που κατά τόπους θα συνο­δεύ­ο­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις θα επηρεάσουν:

Την Πέμ­πτη, τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες τα νησιά του Ιονί­ου και τη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο και μέχρι το μεση­μέ­ρι και την υπό­λοι­πη Πελο­πόν­νη­σο. Στα­δια­κά από το μεση­μέ­ρι και μετά τα φαι­νό­με­να θα επη­ρε­ά­σουν τις Κυκλά­δες (κυρί­ως τις νότιες) και την Κρή­τη, ενώ από το βρά­δυ θα επη­ρε­α­στούν και τα Δωδεκάνησα.

Την Παρα­σκευή τα φαι­νό­με­να θα πλή­ξουν το πρωί τις Κυκλά­δες (κυρί­ως τις νότιες), την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα, αλλά από το από­γευ­μα και μετά θα εξα­σθε­νή­σουν σταδιακά.

Οι άνε­μοι θα είναι θυελ­λώ­δεις βορειο­α­να­το­λι­κοί, που η έντα­ση τους θα φτά­σει τα 8 και βαθ­μιαία την Πέμ­πτη αρχι­κά στο Ιόνιο και μέχρι το βρά­δυ στο Αιγαίο και τα 9 μποφόρ.

Στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση ανα­μέ­νε­ται στο Ιόνιο από το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής, ενώ στο Αιγαίο οι θυελ­λώ­δεις άνε­μοι θα δια­τη­ρη­θούν μέχρι και το μεση­μέ­ρι του Σαββάτου.

Τι προβλέπει το meteo

Χει­με­ρι­νό ανα­μέ­νε­ται να είναι το σκη­νι­κό του και­ρού έως το τέλος του μήνα, καθώς το βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό το οποίο τις βρα­δι­νές ώρες της Τετάρ­της 27/3 βρί­σκε­ται νοτιο­δυ­τι­κά της Κρή­της θα κινη­θεί αργά ανα­το­λι­κά και θα ενισχυθεί.

Κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά του και­ρού μέχρι και την Κυρια­κή 31/03 θα είναι οι χαμη­λές για την επο­χή θερ­μο­κρα­σί­ες (κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά και νότια), οι σφο­δροί βόρειοι άνε­μοι στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και κυρί­ως στο Αιγαίο (κατά τόπους 9–10 μπο­φόρ) και οι ισχυ­ρές βρο­χο­πτώ­σεις που θα επη­ρε­ά­σουν σημα­ντι­κά για ακό­μα μία φορά την Κρήτη.

Στον προ­γνω­στι­κούς χάρ­τες που ακο­λου­θεί παρου­σιά­ζο­νται τα εκτι­μώ­με­να αθροι­στι­κά ύψη βρο­χό­πτω­σης στα νότια τμή­μα­τα της χώρας και στην Κρή­τη μέχρι τις μεση­με­ρια­νές ώρες της Κυρια­κής 31/03 (χάρ­της 1) και οι μέγι­στες εντά­σεις των ανέ­μων κατά τη διάρ­κεια της Παρα­σκευ­ής 29/03 (χάρ­της 2).

Την Πέμ­πτη 28/03 τοπι­κά έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις και καται­γί­δες (συνο­δευό­με­νες τοπι­κά από χαλα­ζο­πτώ­σεις) θα εκδη­λω­θούν στη δυτι­κή, κεντρι­κή και νότια χώρα, φαι­νό­με­να τα οποία από αργά το βρά­δυ θα περιο­ρι­στούν στις Κυκλά­δες, στην Κρή­τη και στα Δωδεκάνησα.

Την Παρα­σκευή 29/03 ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες (συνο­δευό­με­νες τοπι­κά από χαλα­ζο­πτώ­σεις) θα εκδη­λω­θούν στις Νότιες Κυκλά­δες, στην Κρή­τη και στα Δωδε­κά­νη­σα, με το νησί της Κρή­της να δέχε­ται μεγά­λους όγκους νερού. Πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται στα ορει­νά της Κρήτης.

Το διή­με­ρο Σάβ­βα­το 30/03 και Κυρια­κή 31/03 στα κεντρι­κά ανα­το­λι­κά και νότια ηπει­ρω­τι­κά ανα­μέ­νο­νται ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές στα πεδι­νά και ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά, ενώ στην Κρή­τη οι βρο­χο­πτώ­σεις θα συνε­χι­στούν δια­τη­ρώ­ντας κατά περιό­δους σχε­τι­κά έντο­νο χαρακτήρα

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων