- Διαφήμιση -

Άστατος ο καιρός το τριήμερο της Πρωτομαγιάς με τοπικές βροχές και καταιγίδες

Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα

Άστα­τος θα είναι ο και­ρός το τρι­ή­με­ρο της Πρω­το­μα­γιάς, με τοπι­κές βρο­χές και καται­γί­δες που θα εκδη­λω­θούν αρχι­κά στα δυτι­κά και βόρεια, την Κυρια­κή θα επε­κτα­θούν σε όλα τα ηπει­ρω­τι­κά και την Δευ­τέ­ρα στα νότια ηπει­ρω­τι­κά και τα νησιά του νοτί­ου Αιγαί­ου, ενώ η θερ­μο­κρα­σία θα δια­τη­ρη­θεί σε κανο­νι­κά για την επο­χή επίπεδα.

Ειδι­κό­τε­ρα, αύριο Σάβ­βα­το 30 Απρι­λί­ου ανα­μέ­νο­νται αραιές νεφώ­σεις, που κατά δια­στή­μα­τα θα είναι πυκνό­τε­ρες. Τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα σημειω­θούν κυρί­ως στα ορει­νά ηπει­ρω­τι­κά, αλλά και σε περιο­χές χαμη­λό­τε­ρου υψο­μέ­τρου της δυτι­κής και βόρειας ηπει­ρω­τι­κής χώρας. Σχε­τι­κά αυξη­μέ­νες συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης με εξαί­ρε­ση τα βόρεια τμή­μα­τα της χώρας…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων