- Διαφήμιση -

Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες

Σε ποιες περιοχές αναμένονται χιονοπτώσεις

Μετα­βο­λή του και­ρού με βρο­χές, σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και στα βόρεια ημιο­ρει­νά. Στα­δια­κή σημα­ντι­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας από το βόρεια. Επι­κρά­τη­ση πολύ ενι­σχυ­μέ­νων βοριά­δων στο Αιγαίο, με εντά­σεις εώς 9 μπο­φόρ το βρά­δυ στα βόρεια πελάγη.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, την Κυρια­κή 15 Μαρ­τί­ου 2020 στη Βόρεια Ελλά­δα ανα­μέ­νο­νται βρο­χές, λίγες σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες και χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά. Κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας τα φαι­νό­με­να θα επε­κτα­θούν στα περισ­σό­τε­ρα ηπει­ρω­τι­κά τμή­μα­τα με έμφα­ση στα κεντρι­κά, ανα­το­λι­κά και νότια και στα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Βόρειου, Κεντρι­κού και Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου. Στη Δυτι­κή Ελλά­δα τα φαι­νό­με­να δε θα είναι γενι­κευ­μέ­να. Χιό­νια θα πέσουν στα­δια­κά στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά, καθώς και σε ημιο­ρει­νές περιο­χές της Βόρειας Ελλά­δας και της Βόρειας Θεσσαλίας.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑1 έως 9 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από ‑1 έως 11, στη Θεσ­σα­λία από 5 έως 14 βαθ­μούς, στην Ήπει­ρο από 7 έως 21, στην υπό­λοι­πη Δυτι­κή Ελλά­δα και στη Νότια Πελο­πόν­νη­σο από 9 έως 22 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 7 έως 20 βαθ­μούς, στα νησιά του Ιονί­ου από 9 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου από 7 έως 16 βαθ­μούς, και στα υπό­λοι­πα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και την Κρή­τη από 12 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέ­ουν βορειο­α­να­το­λι­κοί μέτριοι μέχρι ισχυ­ροί, ενι­σχυό­με­νοι στα­δια­κά σε σχε­δόν θυελ­λώ­δεις έως θυελ­λώ­δεις 7 με 8 μπο­φόρ και το βρά­δυ τοπι­κά πολύ θυελ­λώ­δεις 9 μπο­φόρ. Στο υπό­λοι­πο Αιγαί­οι οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις 5 έως 6 μπο­φόρ και βαθ­μιαία τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί μέτριοι, στρε­φό­με­νοι στα­δια­κά σε ανα­το­λι­κούς με εντά­σεις έως 7 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται λίγες νεφώ­σεις οι οποί­ες στα­δια­κά θα αυξη­θούν δίνο­ντας από αργά το από­γευ­μα και κυρί­ως τις βρα­δι­νές ώρες τοπι­κές βρο­χές και χιο­νο­πτώ­σεις στην Πάρ­νη­θα και στον Κιθαι­ρώ­να. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί μέτριοι 5 μπο­φόρ και στα­δια­κά ισχυ­ροί έως σχε­δόν θυελ­λώ­δεις 6 με 7 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 8 έως 19 βαθ­μούς, με σημα­ντι­κή πτώ­ση από το βράδυ.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται βρο­χές κατά περιό­δους και παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 5 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 6 έως 11 βαθ­μούς, με σημα­ντι­κή πτώ­ση μετά το μεσημέρι.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων