- Διαφήμιση -

Έλεγχος εισόδου και επέκταση ωραρίου στα σούπερ μάρκετ λόγω κοροναϊού

Θα παραδίδουν εμπορεύματα στο σπίτι και τις Κυριακές

Στο μέτρο του ελέγ­χου εισό­δου σε όλα τα σού­περ μάρ­κετ της χώρας προ­χω­ρά το υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης ώστε να απο­φευ­χθεί η δια­σπο­ρά του κορο­ναϊ­ού.

Σύμ­φω­να με τα όσα ανέ­φε­ρε ο υφυ­πουρ­γός Ανά­πτυ­ξης, Νίκος Παπα­θα­νά­σης στην εκπο­μπή «Τώρα» του Open το μέτρο πρό­κει­ται να εφαρ­μο­στεί ώστε να απο­φευ­χθούν εικό­νες, όπως αυτές του Σαβ­βά­του με τις τερά­στιες ουρές στα ταμεία.

Συγκε­κρι­μέ­να, ανά­λο­γα με τα τετρα­γω­νι­κά του κατα­στή­μα­τος θα μπαί­νει και ανά­λο­γος αριθ­μός κατα­να­λω­τών, με βάση τα μέτρα που ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν μέσα στην εβδομάδα.

Επί­σης, όπως ανα­κοί­νω­σε ο κ. Παπα­θα­νά­σης τα σού­περ μάρ­κετ θα πραγ­μα­το­ποιούν και παρα­δό­σεις κατ’ οίκον, ακό­μα και τις Κυρια­κές και θα δέχο­νται παραγ­γε­λί­ες τηλε­φω­νι­κά ή και μέσω διαδικτύου.

Το υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης μελε­τά ακό­μα το ενδε­χό­με­νο επέ­κτα­σης του ωρα­ρί­ου στα σού­περ μάρ­κετ, κάτι που θα απο­φα­σι­στεί τις επό­με­νες μέρες.

«Υπάρ­χει επάρ­κεια προ­ϊ­ό­ντων για τρεις μήνες. Δεν χρειά­ζε­ται να τρέ­χουν οι πολί­τες στα σού­περ μάρ­κετ, για­τί μπο­ρεί να τους χαλά­σουν τα πράγ­μα­τα για­τί δε θα τα χρεια­στούν», είπε ο υφυπουργός.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων