- Διαφήμιση -

Το ψηφιακό εργαλείο για Πανεπιστήμια και σχολεία

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα

Πρό­κει­ται για την ειδι­κή ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα, edupass.gov.gr, η λει­τουρ­γία της οποί­ας προ­βλέ­πε­ται με διά­τα­ξη που κατα­τέ­θη­κε στη Βουλή.

Η νέα πλατ­φόρ­μα θα είναι προ­σβά­σι­μη μέσω της Ενιαί­ας Ψηφια­κής Πύλης της Δημό­σιας Διοί­κη­σης (gov.gr-ΕΨΠ) και θα στο­χεύ­ει στον έλεγ­χο τήρη­σης των υγειο­νο­μι­κών προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων, ανά­λο­γα με την ιδιό­τη­τά τους, για τη συμ­με­το­χή στην εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία με φυσι­κή παρου­σία σε όλες τις εκπαι­δευ­τι­κές δομές, ανε­ξαρ­τή­τως βαθμίδας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εκπαί­δευ­ση σήμε­ρα Education today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων