- Διαφήμιση -

Το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποιοι απαρτίζουν το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων

Με τα ειδι­κά πρω­τό­κολ­λα που προ­βλέ­πο­νται εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας συνε­δρί­α­σε χθες Κυρια­κή, διά ζώσης το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Αθή­νας και προ­χώ­ρη­σε, όπως ορί­ζει ο νόμος, στην εκλο­γή του προ­ε­δρεί­ου του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου και των μελών της Οικο­νο­μι­κής επι­τρο­πής και της επι­τρο­πής Ποιό­τη­τας Ζωής.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων