- Διαφήμιση -

Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικής Οδού μετά το χάος

Η πρώτη παραίτηση μετά το φιάσκο με τον εγκλωβισμό εκατοντάδων οδηγών

Όπως έγι­νε γνω­στό το από­γευ­μα της Τρί­της, ο Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος και μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Αττι­κής Οδού, Βασί­λειος Χαλ­κιάς, υπέ­βα­λε την παραί­τη­σή του.

Όπως δήλω­σε ο κ. Χαλ­κιάς στην επι­στο­λή του “Προ ολί­γου δια­σφα­λί­στη­κε η ασφα­λής απο­μά­κρυν­ση και των τελευ­ταί­ων ανθρώ­πων που εγκλω­βί­στη­καν στην Αττι­κή Οδό. Ως όμως προϊ­στά­με­νος ενός ολό­κλη­ρου μηχα­νι­σμού αισθά­νο­μαι την ανά­γκη να διευ­κο­λύ­νω την εται­ρεία και να υπο­βάλ­λω την παραί­τη­σή μου από μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου και τη θέση του Διευ­θύ­νο­ντος Συμ­βού­λου ευχό­με­νος τα καλύ­τε­ρα στον αντι­κα­τα­στά­τη μου. Ήταν τιμή μου που υπη­ρέ­τη­σα τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. σε αυτό το εμβλη­μα­τι­κό έργο της Αττι­κής Οδού”.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων