- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία Ελπίδα: Αποζημίωση 2.000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο αυτοκίνητο στην Αττική Οδό

Την καταβολή του ποσού των 2.000 ευρώ ανά εγκλωβισμένο αυτοκίνητο ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Την κατα­βο­λή του ποσού των 2.000 ευρώ ανά εγκλω­βι­σμέ­νο αυτο­κί­νη­το ζήτη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης από τη διοί­κη­ση της παρα­χω­ρη­σιού­χου εται­ρεί­ας της Αττι­κής Οδού, αίτη­μα που έκα­νε δεκτό η εταιρεία.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός προ­ή­δρευ­σε σε σύσκε­ψη στην οποία έγι­νε απο­τί­μη­ση της κατά­στα­σης και ελή­φθη­σαν απο­φά­σεις για την αντι­με­τώ­πι­ση των προ­βλη­μά­των που συνε­χί­ζουν να υπάρ­χουν από την κακοκαιρία.

Σχε­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις ανα­μέ­νο­νται από τον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Χρή­στο Στυ­λια­νί­δη και από τον υπουρ­γό Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας Κώστα Σκρέ­κα στις 11.30.

Την ίδια ώρα, δια­κό­σια άτο­μα και 100 αυτο­κί­νη­τα παρέ­με­ναν εγκλω­βι­σμέ­να μέχρι τις 10 το πρωί στην Αττι­κή Οδό, σύμ­φω­να με δηλώ­σεις του Διευ­θυ­ντή Λει­τουρ­γί­ας της εται­ρεί­ας «Αττι­κές Δια­δρο­μές» Αρι­στο­φά­νη Παπαδημητρίου.

Απα­ντώ­ντας για­τί η Αττι­κή Οδός δεν κινή­θη­κε γρή­γο­ρα χθες το μεση­μέ­ρι για να μην δημιουρ­γη­θεί το πρό­βλη­μα ο κ. Παπα­δη­μη­τρί­ου υπο­στή­ρι­ξε ότι «τα περι­στα­τι­κά στην αρχή ήταν αντι­με­τω­πί­σι­μα». «Όποιο σχέ­διο είχα­με ήταν σχε­δόν αδύ­να­το να υλο­ποι­η­θεί με τόσα φορ­τη­γά και αυτο­κί­νη­τα στο δίκτυο» ανέ­φε­ρε ο ίδιος και πρό­σθε­σε ότι η κίνη­ση των φορ­τη­γών στην Αττι­κή Οδό δόθη­κε εντο­λή να στα­μα­τή­σει στις 2 το μεση­μέ­ρι ενώ στην Νέα Οδό είχε δοθεί από τις 9 το πρωί.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων