- Διαφήμιση -

Μετατροπή κτιρίου σε ξενοδοχείο στου Ψυρρή

Απο­φά­σεις για κτί­ρια που πρό­κει­ται να αξιο­ποι­η­θούν στην Αθή­να έλα­βαν οι αρμό­διες αρχές.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ιστο­ρι­κό Κέντρο Αθή­νας — Ψυρ­ρή — Πλά­κα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων