- Διαφήμιση -

”Κούρεμα” ορόφων γύρω από την Ακρόπολη

Ενα γαϊ­τα­νά­κι αλλη­λο­κα­τη­γο­ριών, συγκα­λύ­ψε­ων και ευθυ­νών πίσω από την κεντρι­κή ανα­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα να βάζει κανό­νες και να τους τηρεί. Θύμα­τα αυτής της λογι­κής άνθρω­ποι που επεν­δύ­ουν σε ένα ρευ­στό σκη­νι­κό νόμων χωρίς να ξέρουν αν οι αρχι­κοί κανό­νες πριν την επέν­δυ­ση ισχύ­ουν και μετά!
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στο Facebook:
Κεντρι­κός Τομέ­ας Αθη­νών σήμε­ρα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων