- Διαφήμιση -

Εξιτήριο από το νοσοκομείο η 50χρονη, άφαντος ο βιαστής

Παρότι ταυτοποιήθηκε

Για 5 ευρώ μερο­κά­μα­το έζη­σε τον από­λυ­το εφιάλτη! 

Η 50χρονη καθα­ρί­στρια περιέ­γρα­ψε στην αστυ­νο­μία τις στιγ­μές που βίω­σε όταν ένας ένοι­κος  δια­με­ρί­σμα­τος την άρπα­ξε με την βία ενώ εργα­ζό­ταν, την έκλει­σε στο δια­μέ­ρι­σμά του και την κακο­ποιού­σε  σεξουα­λι­κά επί ώρες. Η γυναί­κα βρέ­θη­κε   αιμό­φυρ­τη και βαριά χτυ­πη­μέ­νη στο πρό­σω­πο και οδη­γή­θη­κε στο νοσο­κο­μείο. Ο θύτης που ταυ­το­ποι­ή­θη­κε, σύμ­φω­να με τον εκπρό­σω­πο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Από­στο­λο Σκρέ­κα είναι 25–35 ετών, βουλ­γα­ρι­κής  εθνι­κό­τη­τας και καταζητείται.

Από τις πρώ­τες εξε­τά­σεις  δια­πι­στώ­θη­κε πως φέρει κάταγ­μα ρινι­κού και κάκω­ση δεξιού οφθαλ­μού, γεγο­νός που επι­βε­βαιώ­νει πως έπε­σε μετα­ξύ άλλων και θύμα ξυλο­δαρ­μού από τον δρά­στη. Σήμε­ρα πήρε εξι­τή­ριο από το νοσοκομείο.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων