- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση εμπορίας πλαστών πινάκων

Από την Υπο­διεύ­θυν­ση Προ­στα­σί­ας Περιου­σια­κών Δικαιω­μά­των, Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς και Περι­βάλ­λο­ντος της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, εξαρ­θρώ­θη­κε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, τα μέλη της οποί­ας δρα­στη­ριο­ποιού­νταν  στη κατο­χή και δια­κί­νη­ση πλα­στών πινά­κων και  αρχαί­ων κινη­τών μνη­μεί­ων και εικόνων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων