- Διαφήμιση -

ΕΛΑΣ: Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που συνελήφθη για υπεξαίρεση όπλων — Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σε δια­θε­σι­μό­τη­τα τέθη­κε ο αστυ­νο­μι­κός που συνε­λή­φθη την Τετάρ­τη (17/1) στην Αττι­κή για υπε­ξαί­ρε­ση υπη­ρε­σια­κών όπλων. Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του Αρχη­γεί­ου της ΕΛΑΣσε βάρος του αστυ­νο­μι­κού δια­τά­χθη­κε η διε­νέρ­γεια Ένορ­κης Διοι­κη­τι­κής Εξέ­τα­σης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων