- Διαφήμιση -

Εφετείο Αθηνών: Ξεκινάει αύριο Δευτέρα η δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών θα αναβιώσει η υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη

Ανα­βιώ­νει αύριο Δευ­τέ­ρα 14 Φεβρουα­ρί­ου στο Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο Αθη­νών η υπό­θε­ση σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό του βια­σμού και της δολο­φο­νί­ας της Ελέ­νης Τοπα­λού­ση τον Νοέμ­βριο του 2018 στη Ρόδο.

Στο εδώ­λιο του Δικα­στη­ρί­ου θα καθί­σουν ο 24χρονος σήμε­ρα ημε­δα­πός από την Ρόδος και ο 22χρονος φίλος του, αλβα­νι­κής κατα­γω­γής, οι οποί­οι στο πρω­τό­δι­κο δικα­στή­ριο κατα­δι­κά­στη­καν σε ισό­βια και 15 χρό­νια κάθειρ­ξης, χωρίς να τους ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό. Παρα­μέ­νει ακό­μη άγνω­στο, αν θα διε­ξα­χθεί η δίκη, αν και όπως ανα­φέ­ρει η dimokratiki.gr, ο συνή­γο­ρος υπο­στή­ρι­ξης της κατη­γο­ρί­ας, Αλέ­ξης Κού­γιας, έχει κατα­στή­σει σαφές, ότι η δίκη πρέ­πει να γίνει αύριο. Ωστό­σο, πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν, ότι έχει διο­ρι­στεί νέος δικη­γό­ρος σε έναν εκ των κατηγορουμένων.

Ο ημε­δα­πός από την Ρόδο έχει μετα­χθεί στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού από τις φυλα­κές Γρε­βε­νών, ενώ ο Αλβα­νός δήλω­σε, ότι δεν επι­θυ­μεί να παρα­στεί στη δίκη και θα εκπρο­σω­πη­θεί δια πληρεξουσίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων