- Διαφήμιση -

Δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών για πλαστογραφία και συκοφαντική δυσφήμηση

Δικο­γρα­φία αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος δύο αστυ­νο­μι­κών, οι οποί­οι υπη­ρε­τούν σε υπη­ρε­σί­ες της Αττι­κής, για υπό­θε­ση νοθεί­ας και ανάρ­τη­σης σε δια­δι­κτυα­κή ομά­δα δια­τα­γής ανώ­τα­του Αξιω­μα­τι­κού της Ελλη­νι­κής Αστυνομίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων