- Διαφήμιση -

Αρχαιρεσίες Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων: Χριστιάνα (Χρυσούλα) Κωνσταντοπούλου (www.isa- rc14.com)

Χρι­στιά­να (Χρυ­σού­λα) Κων­στα­ντο­πού­λου (www.isa- rc14.com)

(Υπο­ψή­φια για τις αρχαι­ρε­σί­ες του ΣΕΚ στις 2 Απρι­λί­ου 2023)

 

Γεν­νή­θη­κα στην Θεσ­σα­λο­νί­κη και είμαι από τα ιδρυ­τι­κά μέλη του ΣΕΚ (όταν μαζί με άλλους συνα­δέλ­φους θέλα­με να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με το όνει­ρο να «ανθί­σει» η Κοι­νω­νιο­λο­γία στην Ελλάδα).

Οι σπου­δές μου:

Είμαι κάτο­χος δύο διδα­κτο­ρι­κών 1) Κοι­νω­νι­κής και Πολι­τι­στι­κής Ανθρω­πο­λο­γί­ας (Σορ­βόν­νη) και 2) Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας (Σορ­βόν­νη)

Έχω 4 μετα­πτυ­χια­κά διπλώ­μα­τα (Κοι­νω­νι­κή και Πολι­τι­στι­κή Ανθρω­πο­λο­γία, Κοι­νω­νιο­λο­γία της Επι­κοι­νω­νί­ας, Κοι­νω­νιο­λο­γία του Δικαί­ου, Πολι­τι­κές Επι­στή­μες) από το Παν/μιο της Σορ­βόν­νης, και δύο πτυ­χία στην Κοι­νω­νιο­λο­γία (Σορ­βόν­νη) και στο Δημό­σιο Δίκαιο και Πολι­τι­κές Επι­στή­μες (ΕΚΠΑ).

Οι δρα­στη­ριό­τη­τές μου:

Έχω διδά­ξει Κοι­νω­νιο­λο­γία (ως επί­κου­ρη καθη­γή­τρια στο Παν/μιο της Rouen στην Γαλ­λία 1991–92, ως Καθη­γή­τρια στο Παν/μιο Μακε­δο­νί­ας και στα τμή­μα­τα Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας του Παντεί­ου και του ΕΚΠΑ). Κύριο ερευ­νη­τι­κό μου ενδια­φέ­ρον είναι το επι­κοι­νω­νια­κό σύστη­μα (και τα επι­κοι­νω­νια­κά μέσα) στη σύγ­χρο­νη καθη­με­ρι­νή ζωή.

Είμαι επι­στη­μο­νι­κή υπεύ­θυ­νη πολ­λών διε­θνών ή και παγκό­σμιων κοι­νω­νιο­λο­γι­κών συνε­δρί­ων στην Αργε­ντι­νή, την Αυστρία, την Ελλά­δα, την Ιαπω­νία, την Ισπα­νία, τον Κανα­δά, το Μαρό­κο, την Ν. Αφρι­κή, την Σενε­γά­λη, την Σου­η­δία, την Τουρ­κία, την Τυνη­σία, κλπ. Μέλος της συντα­κτι­κής επι­τρο­πής επι­στη­μο­νι­κών περιο­δι­κών (π.χ. French Journal for Media Research, Societes, Sociologies, Socioanthropologie, Open Journal for Social Research, Revista Romana de Sociologia κ.ά.) και εκδό­της πολ­λών ελλη­νι­κών και ξένων μονο­γρα­φιών και τόμων.

Μέλος του ΔΣ της Διε­θνούς Εται­ρί­ας Γαλ­λό­φω­νων Κοι­νω­νιο­λό­γων (AISLF) για 4 θητεί­ες, Πρό­ε­δρος της ερευ­νη­τι­κής επι­τρο­πής «Κοι­νω­νιο­λο­γία της Επι­κοι­νω­νί­ας» της Διε­θνούς Εται­ρί­ας Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας (ISA) από το 2006, Ιππό­της αλλά και Αξιω­μα­τι­κός της τάξης του Ακα­δη­μαϊ­κού Φοί­νι­κα (του Γαλ­λι­κού Υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Παιδείας).

Έχω γρά­ψει πολ­λά επι­στη­μο­νι­κά άρθρα κυρί­ως στα ελλη­νι­κά, γαλ­λι­κά και αγγλι­κά (αλλά και μετα­φρα­σμέ­να στα πορ­το­γα­λι­κά και τα βουλ­γά­ρι­κα) που αφο­ρούν κυρί­ως στις επι­κοι­νω­νια­κές δομές των σύγ­χρο­νων κοι­νω­νιών και έχω εκδώ­σει μονο­γρα­φί­ες ελλη­νι­κά, γαλ­λι­κά και αγγλι­κά στο Βέλ­γιο, τη Βουλ­γα­ρία, τη Βρα­ζι­λία, την Γαλλία,
την Ελβε­τία, την Ελλά­δα, τις ΗΠΑ, την Ιτα­λία, την Ολλαν­δία την Πορ­το­γα­λία, τη Ρου­μα­νία και την Τυνησία.

Από τις πιο πρό­σφα­τες επι­στη­μο­νι­κές δημο­σιεύ­σεις μου:

Media Narratives: Productions and Representations of Contemporary Mythologies, Brill, Studies in Critical Social Sciences, Leiden/Boston 2023.

Identitis Nationales et Midias: conscience nationale dans les sociitis contemporaines, Noima 2/2022

https://eiournals.epublishing.ekt.gr/index.php/noema/issue/view/1839

Μετα­μο­ντέρ­να κατά­στα­ση και παρά­δο­ση στην Ελλά­δα: προ­σεγ­γί­ζο­ντας τις αντι­λή­ψεις περί τρί­της ηλι­κί­ας στον τηλε­ο­πτι­κό λόγο”, στο Γ. Μερα­κλής κ.ά. Τρί­τη Ηλι­κία δια­χρο­νι­κή και διε­πι­στη­μο­νι­κή προ­σέγ­γι­ση, Εκδ. Στα­μού­λης Θεσ/νίκη 2022. Σ. 627–643.

«Αγρο­τι­κές Αντι­λή­ψεις στον τηλε­ο­πτι­κό λόγο της σύγ­χρο­νης ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας», στο Ε. Αλε­ξά­κης κ.ά., Πολι­τι­σμι­κές και Κοι­νω­νι­κές Δια­στά­σεις του Περι­βάλ­λο­ντος, Ελέ­νης Κοβά­νη αντι­χά­ρι­σμα, έκδο­ση Ελλη­νι­κής Εται­ρί­ας Εθνο­λο­γί­ας, Αθή­να 2021, σ. 245–266

National Identities through Media in the Contemporary Societies, Social Cohesion and Development, 32,  16ος τόμος, τεύ­χος 2, φθι­νό­πω­ρο 2021.

https://www.epeksa.gr/magdetails.asp?id=35

Reprisentations sociales et discours midiatiques, L’Harmattan, Logiques Sociales, 2020.

Crisis’ Representations, Frontiers and Identities in the Contemporary Media Narratives, Brill, Studies in Critical Social Sciences, Leiden/Boston 2020.

Σύμ­βο­λα, Αρχέ­τυ­πα και Φοβί­ες, Εισα­γω­γή στην Κοι­νω­νιο­λο­γία του Σύγ­χρο­νου Φαντα­σια­κού, Παπα­ζή­σης, Αθή­να 2020.

Απο­φά­σι­σα μετά από πολ­λά χρό­νια να προ­σπα­θή­σω να εμπλα­κώ και πάλι στα δρώ­με­να του ΣΕΚ επει­δή θεω­ρώ ότι με την βοή­θεια όλων των συνα­δέλ­φων που επί­σης το επι­θυ­μούν θα κατα­φέ­ρου­με έστω τώρα να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με το όνει­ρο να ανθί­σει η Κοι­νω­νιο­λο­γία στην Ελλά­δα, τόσο δίνο­ντας μεγα­λύ­τε­ρη ορα­τό­τη­τα στην κοι­νω­νιο­λο­γι­κή παρου­σία (στο πλαί­σιο της εθνι­κής αλλά και της διε­θνούς δημό­σιας σφαί­ρας) όσο και στην θεμε­λί­ω­ση διαύ­λων διά­δρα­σης της επι­στή­μης μας με την καθη­με­ρι­νό­τη­τα. Πιστεύω ότι η πολυ­ε­τής εμπει­ρία μου στον διδακτικό/ ερευ­νη­τι­κό τομέα αλλά και η ενερ­γή συμ­με­το­χή μου σε διε­θνείς κοι­νω­νιο­λο­γι­κούς φορείς, θα μπο­ρέ­σουν να συμ­βά­λουν να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με το κοι­νω­νιο­λο­γι­κό μας όνειρο.

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων