- Διαφήμιση -

Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ): Αρχαιρεσίες ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας (Ν.Τρυπιά 45) και ώρες 9:00 π.μ.-7:0 0μ.μ.

Οι  αρχαι­ρε­σί­ες του Συλ­λό­γου Ελλή­νων Κοι­νω­νιο­λό­γων (Σ.Ε.Κ) θα διε­ξα­χθούν την Κυρια­κή 2 Απριλίου.

Στην περι­φέ­ρεια Αττι­κής οι Κοι­νω­νιο­λό­γοι θα ψηφί­σουν στο Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο Νέας Φιλα­δέλ­φειας (Ν.Τρυπιά 45) και ώρες 9:00 π.μ.-7:0 0μ.μ. .

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του Σ.Ε.Κ στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα οι αρχαι­ρε­σί­ες του Συλ­λό­γου θα διε­ξα­χθούν την Κυρια­κή 2 Απρι­λί­ου 2023. Οι εκλο­γές αυτές είναι ιδιαί­τε­ρα κρί­σι­μες για τον κλά­δο δεδο­μέ­νης της απα­ξί­ω­σης των κοι­νω­νι­κών επι­στη­μών που επι­χει­ρεί η κυβέρ­νη­ση. Θυμί­ζου­με ότι είναι η δεύ­τε­ρη σχο­λι­κή χρο­νιά που το μάθη­μα της Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας δεν διδά­σκε­ται στην δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση καθώς η κυβέρ­νη­ση αναί­τια και χωρίς καμ­μιά  επι­στη­μο­νι­κή  τεκ­μη­ρί­ω­ση κατάρ­γη­σε ως εξε­τα­ζό­με­νο μάθη­μα στις Πανελ­λα­δι­κές και ως διδα­σκό­με­νο μάθη­μα. Μαζί με αυτό καταρ­γή­θη­κε το μάθη­μα Βασι­κές Αρχές Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών, και το μάθη­μα Σύγ­χρο­νος Κόσμος στη Β Λυκεί­ου και μειώ­θη­καν οι ώρες διδα­σκα­λί­ας ΤΟΥ μαθή­μα­τος Πολι­τι­κής Παι­δεί­ας στην Α Λυκεί­ου. Ταυ­τό­χρο­να  με  αυτή την πολι­τι­κή  περι­θω­ριο­ποι­ή­θη­καν τα Τμή­μα­τα Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών στην χώρα.

Στη συνέ­χεια παρα­θέ­του­με την ανα­κοί­νω­ση του Συλ­λό­γου Ελλή­νων Κοινωνιολόγων

Αγα­πη­τές /οι συναδέλφισσες/οι

Ο Σύλ­λο­γος Ελλή­νων Κοι­νω­νιο­λό­γων είναι ο μονα­δι­κός φορέ­ας που εκπρο­σω­πεί τον κλά­δο μας και αγω­νί­ζε­ται για τα δικαιώ­μα­τα μας σε όλα τα πεδία εργα­σί­ας των μελών του και την εξέ­λι­ξη της επι­στή­μης μας.Θεωρούμε παρα­πά­νω από ανα­γκαία την συμ­με­το­χή σας στις εκλο­γές προ­κει­μέ­νου να συνε­χί­σου­με με μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μη τις δρά­σεις και διεκ­δι­κή­σεις του κλά­δου μας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 2/4/2023
Μετά την συνε­δρί­α­ση του αρμο­δί­ου οργά­νου (Δ.Σ.)στις 16/3/23 και σύμ­φω­να με το κατα­στα­τι­κό (αρ.10 παρ.3) ‚ανα­κη­ρύσ­σο­νται υπο­ψή­φιοι για τις αρχαι­ρε­σί­ες του ΣΕΚ στις 2 Απρι­λί­ου 2023 οι παρακάτω,σύμφωνα με το κατα­στα­τι­κό και την ανα­κοί­νω­ση υποψηφιοτήτων(ατομική αίτη­ση υπο­ψη­φιό­τη­τας και ταμεια­κή τακτο­ποί­η­ση οφειλών)στο επι­συ­να­πτό­με­νο ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο.
Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι οι αρχαι­ρε­σί­ες θα διε­ξα­χθούν την Κυρια­κή 2 Απρι­λί­ου στο Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο Νέας Φιλα­δέλ­φειας (Ν.Τρυπιά 45) και ώρες 9:00 π.μ.-7:0 0μ.μ. Ο κάθε ψηφο­φό­ρος μπο­ρεί να ψηφί­ζει μέχρι εννέα (9 ) υπο­ψη­φί­ους για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε.
ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΊΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/3/23 (ΤΑ ΕΛΤΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ): ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Τ.Θ. 4239 ΑΘΗΝΑ 10200 ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΔΕΙΞΗ «ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2/4/23».
Η δια­δι­κα­σία είναι η παρακάτω:
Τα μέλη θα πρέ­πει να προ­μη­θευ­τούν δύο φακέ­λους, έναν μεγα­λύ­τε­ρων δια­στά­σε­ων που απέ­ξω θα ανα­γρά­φουν το ονο­μα­τε­πώ­νυ­μό τους, και οποια­δή­πο­τε άλλα στοι­χεία θεω­ρούν απα­ραί­τη­τα, και ένα μικρό­τε­ρο λευ­κό φακε­λά­κι δια­στά­σε­ων (11,00 Χ 23 cm), μέσα στον οποίο θα εσω­κλεί­ουν το ψηφο­δέλ­τιο που έχουν επι­λέ­ξει, τυπώ­σει και έχουν βάλει τους σταυρούς,(απέξω δεν θα ανα­γρά­φε­ται απο­λύ­τως τίπο­τα προ­κει­μέ­νου η ψήφος να είναι μυστι­κή). Θα βάλουν το λευ­κο φακε­λά­κι. μέσα στον μεγα­λύ­τε­ρο και θα τον ταχυ­δρο­μή­σουν. Το ψηφο­δέλ­τιο θα στα­λεί με email στους Προ­έ­δρους καθώς και σε όλα τα μέλη των παραρ­τη­μά­των από όπου μπο­ρεί να εκτυ­πω­θεί και τυπω­θεί το ψηφο­δέλ­τιο ( η εκτύ­πω­ση να είναι ασπρό­μαυ­ρη) σε σελί­δα Α4.
Η κάθε ψήφος είναι ατο­μι­κή. Δεν επι­τρέ­πε­ται τα παραρ­τή­μα­τα ανά τη χώρα να στεί­λουν ομα­δι­κή ψήφο ή φάκε­λο με σύνο­λο ψηφο­δελ­τί­ων (μπο­ρεί να στα­λεί ομα­δι­κός φάκε­λος με τους 2 φακέ­λους που προ ανα­φέ­ρο­νται και αφο­ρούν την ψήφο κάθε μέλους)
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΝΤΑΙΖΗ)
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΗ)
ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ)
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΤΟΚΗΣ ΓΙΑΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Ο ΣΕΚ θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει σε κάθε νόμι­μο μέσον ‚προ­κει­μέ­νου για την απρό­σκο­πτη και εύρυθ­μη διε­ξα­γω­γή των εκλογών.”
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων