- Διαφήμιση -

Απεβίωσε ο Τάκης Βουγιουκλάκης, αδελφός της Αλίκης

Από ανα­κο­πή καρ­διάς σε ηλι­κία 82 ετών απε­βί­ω­σε γνω­στός σκη­νο­θέ­της, Τάκης Βου­γιου­κλά­κης αδερ­φός της Αλί­κης Βουγιουκλάκη.
Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 6 Μαρ­τί­ου 1939. Από τον πρώ­το του γάμο έχει ένα γιο, τον Γιάν­νη Βου­γιου­κλά­κη, ο οποί­ος γεν­νή­θη­κε το 1961. Γονείς του ήταν ο πρώ­ην Νομάρ­χης Αρκα­δί­ας, νομι­κός Ιωάν­νης Βου­γιου­κλά­κης και η Αιμι­λία Κουμουνδούρου.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ο Ελλη­νι­κός Κινη­μα­το­γρά­φος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων