- Διαφήμιση -

Αγωνία για τον Γιώργο Τράγκα: Δίνει μάχη στην Εντατική του «Σωτηρία» με κορονοϊό

Για επιδείνωση της κατάστασής κάνουν λόγο οι πληροφορίες.

Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες, η κατά­στα­σή του επι­δει­νώ­θη­κε με απο­τέ­λε­σμα να εισα­χθεί στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας του Νοσο­κο­μεί­ου «Σωτη­ρία».

Στις 30 Νοεμ­βρί­ου, ο δημο­σιο­γρά­φος είχε γρά­ψει στο Facebook ότι βρί­σκε­ται σε καρα­ντί­να, μαζί με τη σύζυ­γό του, Μαρία Καρ­ρά και επει­δή είναι δια­βη­τι­κός θέλει να του παρα­σχε­θούν μονο­κλω­νι­κά αντισώματα.„,

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Media- Ενη­μέ­ρω­ση — Επι­κοι­νω­νία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων