- Διαφήμιση -

200 ευρώ σε μαθητές και φοιτητές για tablet, laptop

Το πρό­γραμ­μα επεν­δύ­ει συνο­λι­κά 112 εκατ. ευρώ για την αγο­ρά τεχνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού για μαθη­τές, σπου­δα­στές και φοι­τη­τές μέσω συστή­μα­τος επι­τα­γών (voucher).
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Ταχυμεταφορές Παπαδόπουλος
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων