- Διαφήμιση -

Το ωράριο των καταστημάτων για το Πάσχα

Πώς θα λειτουργήσουν την εορταστική περίοδο

Ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών ανα­κοί­νω­σε το πρωί της Δευ­τέ­ρας, το προ­τει­νό­με­νο ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των της Αθή­νας που θα ισχύ­σει για την εορ­τα­στι­κή περί­ο­δο του Πάσχα.

Ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών μέσα από ανα­κοί­νω­ση του, εύχε­ται στις αγο­ρές όλης της χώρας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων