- Διαφήμιση -

Θετικές εξελίξεις στην οικονομία προεξοφλεί το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αισιόδοξες προβλέψεις, τόσο για τις τράπεζες όσο και για την οικονομία ευρύτερα, επιτρέπει η κίνηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από τις αρχές του έτους, ο βασι­κός χρη­μα­τι­στη­ρια­κός δεί­κτης κατα­γρά­φει κέρ­δη ύψους 16,19%, με μοχλό την εντυ­πω­σια­κή ανά­καμ­ψη των τρα­πε­ζι­κών μετο­χών, κυρί­ως τον Φεβρουά­ριου (κέρ­δη 44,36% για τον τρα­πε­ζι­κό δείκτη).

Η αγο­ρά, όπως μετα­δί­δει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κινεί­ται σε ανο­δι­κή τρο­χιά για έκτη συνε­χή εβδο­μά­δα, κάτι που έχει να συμ­βεί εδώ και έξι χρό­νια, και συγκε­κρι­μέ­να από τον Απρί­λιο του 2013.

Στη διάρ­κεια των έξι συνε­χό­με­νων ανο­δι­κών εβδο­μά­δων ο βασι­κός χρη­μα­τι­στη­ρια­κός δεί­κτης κατα­γρά­φει συνο­λι­κά κέρ­δη 15,43%.

Ανα­λυ­τές ανα­φέ­ρουν ότι από τεχνι­κής άπο­ψης, η διά­σπα­ση του επι­πέ­δου των 690 μονά­δων αλλά­ζει την μακρο­χρό­νια τάση της αγο­ράς σε ανο­δι­κή από πτω­τι­κή και μπο­ρεί να δώσει νέα άνο­δο περί­που 100 μονά­δων, με πρώ­τη αντί­στα­ση στις 740 μονάδες.

Η άνο­δος των τιμών των μετο­χών την τελευ­ταία εβδο­μά­δα συνο­δεύ­θη­κε και από μεγά­λη αύξη­ση της μέσης αξί­ας των συναλ­λα­γών κατά 90% σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα. Επί­σης μετά από σχε­δόν έξι μήνες η συνο­λι­κή κεφα­λαιο­ποί­η­ση της αγο­ράς επα­νήλ­θε στα επί­πε­δα των 50 δισ. ευρώ.

Η βελ­τί­ω­ση του κλί­μα­τος στην αγο­ρά ομο­λό­γων ενό­ψει και της έκδο­σης 10έτους ομο­λό­γου, επι­δρά θετι­κά στη χρη­μα­τι­στη­ρια­κή αγο­ρά, ενώ θετι­κά ανα­μέ­νε­ται να την επη­ρε­ά­σει και η ανα­βάθ­μι­ση της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας από τον οίκο Moody΄s.

Την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα όλα δεί­χνουν ότι θα ξεκι­νή­σει το άνοιγ­μα του βιβλί­ου προ­σφο­ρών για την έκδο­ση της Ελλη­νι­κής δεκα­ε­τί­ας, με εκτι­μώ­με­νο εύρος άντλη­σης 1,5 — 2,0 δισ. ευρώ.

Οι τρά­πε­ζες

Ο τρα­πε­ζι­κός δεί­κτης, σύμ­φω­να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημεί­ω­σε εβδο­μα­διαία κέρ­δη 18,58%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώ­νει κέρ­δη 24,83%.

Από την αρχή του 2019 η Πει­ραιώς σημειώ­νει άνο­δο 51,79%, η Εθνι­κή άνο­δο 42,73%, η Eurobank ενι­σχύ­ε­ται 23,52% και η Alpha Bank σημειώ­νει άνο­δο 14,00%.

Ειδι­κό­τε­ρα τον Φεβρουά­ριο, τα κέρ­δη ήταν εντυ­πω­σια­κά. Η Πει­ραιώς κατέ­γρα­ψε άνο­δο στο μήνα 115,78%, η Εθνι­κή 62,58%, η Alpha Bank 42,04% και η Eurobank 22,98%.

Η μεγά­λη πτώ­ση των τρα­πε­ζι­κών μετο­χών που τρο­φο­δό­τη­σαν οι φήμες περί νέας ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­σης επι­τά­χυ­νε το «σορ­τά­ρι­σμα» των τρα­πε­ζι­κών τίτλων από ξένα funds ( π.χ. Lansdowne, Oceanwood). Η εντυ­πω­σια­κή ανά­καμ­ψη των τρα­πε­ζι­κών μετο­χών βασί­στη­κε στις προσ­δο­κί­ες θετι­κής εξέ­λι­ξης για τις τρά­πε­ζες από τη μεταρ­ρύθ­μι­ση του Νόμου Κατσέ­λη, σε συν­δυα­σμό με τα σχέ­δια για περιο­ρι­σμό των «κόκ­κι­νων» δανεί­ων που προ­ω­θεί η κυβέρνηση.

Σύμ­φω­να με την Deutsche Bank ο νέος νόμος είναι θετι­κός για το σύνο­λο του τρα­πε­ζι­κού κλά­δου καθώς θα βοη­θή­σει σημα­ντι­κά στη μεί­ω­ση των στρα­τη­γι­κών κακο­πλη­ρω­τών. Σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις της, η Εθνι­κή θα επω­φε­λη­θεί περισ­σό­τε­ρο καθώς το 44% του χαρ­το­φυ­λα­κί­ου NPEs περιέ­χει στε­γα­στι­κά δάνεια και ακο­λου­θεί η Alpha Bank με 24% και η Πει­ραιώς με 24%.

Σύμ­φω­να με τον υπεύ­θυ­νο ανά­λυ­σης της Βeta AΧE, Μάνο Χατζη­δά­κη, «οι τρά­πε­ζες είχαν τον πρώ­το λόγο σε αυτή την ανο­δι­κή δια­δρο­μή, προ­σθέ­το­ντας 2,2 δισ. στην κεφα­λαιο­ποί­η­ση από τα χαμη­λά τους, δίνο­ντας ρυθ­μό και συναλ­λα­γές στην αγο­ρά. Κυριό­τε­ρος μοχλός ήταν η συρ­ρί­κνω­ση των επι­το­κί­ων του δεκα­ε­τούς ομο­λό­γου, τα οποία βρί­σκο­νται σε χαμη­λά 13 ετών, με ότι αυτό συνε­πά­γε­ται για το ασφά­λι­στρο κιν­δύ­νου της Ελλη­νι­κής Αγο­ράς. Οι Τρά­πε­ζες προ­ε­ξο­φλούν την μη προ­σφυ­γή τους σε αυξή­σεις κεφα­λαί­ου, καθώς οι όροι για τις τιτλο­ποι­ή­σεις και ο νέος Νόμος Κατσέ­λη, φαί­νε­ται να λει­τουρ­γούν υπο­στη­ρι­κτι­κά στην προ­σπά­θεια μεί­ω­σης των μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων εκθέ­σε­ων, χωρίς ισχυ­ρές απώ­λειες στα επο­πτι­κά τους κεφάλαια».

Οι μη τρα­πε­ζι­κές μετοχές

Εκτός από τις τρα­πε­ζι­κές μετο­χές, ανο­δι­κά, αλλά με χαμη­λό­τε­ρα ποσο­στά ανό­δου, κινού­νται από τις αρχές του έτους οι υπό­λοι­πες μετο­χές της υψη­λής κεφα­λαιο­ποί­η­σης με εξαί­ρε­ση τη μετο­χή της Τιτάν (-0,06%).

Τη μεγα­λύ­τε­ρη άνο­δο κατα­γρά­φουν οι μετο­χές της Ελλά­κτωρ (+33,12%), της Grivalia Properties (+28,07%), της Μυτι­λη­ναί­ος (+25,38%), της ΔΕΗ (+21,95%), της Viohalco (+21,46%), της Fourlis (+19,27%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+18,75%), του ΟΛΠ (+15,28%), του ΟΤΕ (+15,02%), της ΑΔΜΗΕ (+13,84%), της ΕΧΑΕ (+13,51%), των ΕΛΠΕ (+12,60%), της Coca Cola HBC (+11,10%), Aegean Airlines (+9,35%) και της Τέρ­να Ενερ­γεια­κή (+9,24%).

 

Πηγή iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων